top of page

מעקב התייבשות עצי אלון התבור בשמורת המשושים

התייבשות עצי אלון התבור בוגרים זוהתה במבואות המערביים של שמורת נחל משושים. לאחר מעקב התחלתי של מספר שנים על ידי תניא טימר עובדת השמורה, סומנו 100 עצים ב-2007 והחל מעקב מסודר אחר התייבשותם במשך כ-11 שנים עד 2017. ניכרת התקדמות של ההתייבשות במהלך השנים במקביל לרצפים של שנות בצורת שהיו בתקופה זו. ב-2017, 10 עצים סומנו כמתים, 9 עצים בהתייבשות קשה ו-6 בהתייבשות קלה. בהשוואה לנתונים מטאורולוגיים, ב-14 השנים מאז חורף 2004/5, שמונה שנים היו מתחת לממוצע, בהם שלוש שנים של בצורת קיצונית, ולפי המודלים האקלימיים, תמשך מגמת התייבשות בצפון הארץ, ובעיקר ברמת הגולן. מספר הזריעים השטח הינו מועט, דבר שיקשה על התחדשות היער בעתיד. רצוי לאתר את הזריעים הנובטים לאחר חורפים גשומים ולהגן עליהם כך שתובטח גדילתם.

שמורת המשושים, נחל משושים, רמת הגולן, אלון התבור, התייבשות עצים, בזלת, פרוטוגרומוסול בזלתי, אבניות, רט"ג, רשות הטבע והגנים, חוה גולדשטין, עידן קופלר, מדידות עצים, בצורת, משק המים של העץ, התייבשות אקלימית

bottom of page