top of page

התייבשות אורן ירושלים ביער יתיר היבט תת הקרקע - סיכום 2012

ביער יתיר חלה התייבשות עצים לאחר רצף שנות בצורת, שהתרכזה בעיקר במוקדים ביער. במסגרת מחקר משולב של מכון וייצמן, אגף הייעור ומרחב דרום בקק"ל נמצא שהגורם העיקרי לכך הוא הבדלים במבנה ותכונות מערכת הסלע-קרקע. בית גידול של סלע קירטוני עם קרקע רדודה ואבנית (פחות מ-1 מ'), מהווה יתרון להתפתחות העצים, חיוניותם שרידותם. הקירטון הנקבובי משמש כעתודת מים לקיץ, הקרקע הרדודה מאפשרת מגע הדוק של שורשי העצים עם הסלע, ומתחת לאבנים שבקרקע נשמרת רטיבות יחסית המסייעת להתפתחות שורשים ולקליטת מים על ידם. כתמי ההתיבשות נוצרו בקרקע עמוקה על גבי אבן גיר

קירטון, נקבוביות סלע, תצורת מנוחה, תצורת בענה, תצורת בינה, תצורת מישש, עומק קרקע, רנדזינה, ליתוסול, התייבשות עצים, צפיפות עצים, אורן ירושלים, כתמיות, אבניות, חתך קרקע, הרכב מכני, חרסית, מליחות, ספר ים-תיכוני, אירנו-טורני, נתרניות, כימיה של הקרקע, חיוניות, קרקע מים סלע,

bottom of page