top of page

שותפות במאמרים ופרסומים

 

​​השפעה של הוספה של עפר פחם בהעתקות ונטיעות עצים - בנישו והר 2017

נטיעות והעתקות באפר פחם -פוסטר -2017- בנישו והר

קליטת אלונים בהעתקות חנתון לאחר 2-4 שנים  - בנישו וחבריו בהדרכת נ. גרינבאום ונ. הר 2010

מדריך מיפוי צומח בישראל – סבר לשנר רמון הר וולצ'אק סבח רון-גלבוע להב והדר 2014 גירסה לצפייה

מדריך מיפוי צומח בישראל – סבר לשנר רמון הר וולצ'אק סבח רון-גלבוע להב והדר 2014 גירסה להדפסה בתצוגת שני דפים:

הנחיות תצוגה של הקובץ האחרון לאחר שמירה כPDF:

View=>page display=>two page view + show cover page in two page view

שרידות יער אורנים על גבול המדבר - פרייזלר רוטנברג הר וחוב' 2016

הגורמים המשפיעים על התפתחות ארזים בישראל - בונה הר והראל 2014

התפתחות העצים במטעי אם לזרעים של אורן ירושלים בישראל - שילר והר 2015

התאמת אורן שחור לנטיעה בהר הגבוה בישראל - בונה הר והראל 2015

השפעת שיטות גידור פרטני על התפתחות נטיעות ברעיית בקר - בונה הר הראל וחוב' 2015

גדילה ושרידות של מקורות זרעי ברושים בשלושה בתי גידול - שילר הר ואונגר 2016

התנוונות ותמותה של עצי אורן החוף ביער הנטוע בישראל - מדר זהבי הראל כלב הר ובונה 2016

ערער בישראל - זיהוי, אפיון בית גידול ודמוגרפיה - הראל כלב הר ובונה 2017

השפעת מקור הזרעים ותנאי בית הגידול על התפתחות אורן קנרי - הראל כלב הר ובונה 2017

חיפוי רסק עץ לחיסכון במי השקיה בהקמת יער-נעים וחבריו בהדרכת ע. בונה, נ. הר  וא. גרמנדי 2014

Influences of porcupines on the vegetation in the negev - Gutterman & Herr 1981

Water use by oaks in their respective habitats in lower Galilee – Schiller Unger Cohen and Herr 2010

Leaf phenology variation in Q. ithaburensis – Schiller and Herr et al.

קישורים לאתרים

קרן קיימת לישראל

כתב עת "יער"

כתב העת "אקולוגיה וסביבה"

ברנע - משתלת עצי אלון - כולל מידע רב על אלונים

הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים

צמחיית ישראל ברשת

כלנית - כתב עת לצמחי ישראל

האגודה הישראלית לאקולוגיה

אתר המגוון הביולוגי רשות הטבע והגנים

מכון דשא סקרי טבע ונוף

המארג - התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע

המכון הגאולוגי  - מפות גאולוגיות

החברה הגאולוגית - מדריכי סיורים, עבודות מחקר

גידול עצי יער ויערות בישראל - ספר גבי שילר

מיפוי אלוני ישראל - עזרא ברנע

התנוונות עצי אלון - אביגיל הלר משרד החקלאות

Anchor 1
bottom of page