top of page

התייבשות אלון באלוני אבא - תיאור והסבר

אלוני אבא הוא מושב שהוקם בתוך תחום יער אלון התבור, ועצי אלון נשארו בחצרות וביניהן. מתואר מקרה של אלון בעל שני גזעים, שהתחיל ללבלב באביב, ובהגיע גל חום בסוף פברואר, כל הלבלוב הצעיר באחד משני הגזעים התייבש. כשנה קודם, במסגרת פיתוח המגרש לאחר בניית הבית בחצר, נעשה מילוי קרקע בגובה של כ-1.5 מ' מעל בסיס הגזע והוצבה מערכת טפטוף בקרבת הגזע. הומלץ לערוך גיזום משמעותי של נוף העץ, לפנות את הקרקע עד לגובה הקרקע המקורית, להרחיק את צינורות הטפטוף, ולטפל בפונגציד סיסטמי.

אלון התבור, אלוני אבא, אלונים-שפרעם, התייבשות עצים, פיתוח מגרש, פילוס קרקע, בית גידול, גינון, לבלוב, גזע, שורשים, פיטופתולוגיה, פונגציד, רקבון קליפה, ניר הר, קק"ל.

bottom of page