top of page

סקר אקולוגי בתוכנית יער אלונים

"בתוכנית הסטטוטורית המפורטת של יער אלונים סומנו קטעים ביעודי שטח שונים. עבור חלק מהפוליגונים שהוגדרו כיער נטע אדם הועלו שאלות האם הגדרה זו נכונה עבורם או שנכון יותר היה להגדירם כיער טבעי לטיפוח. לאור זאת, נבדקו השטחים שהיו שאלות לגביהם נראה שבמרבית המקרים אין צורך לשנות את ההגדרה. ברובם ככולם, יש אכן כיום יער מחטני או מעורב נטוע. חלקם הוגדרו כך עוד בתמ""א 22 ואין סיבה לשנות זאת עכשיו. גם במקומות שישנם עצי חורש בתוך היער הנטוע (טבעיים או נטועים), או שמרבית  המשבצת היא יער טבעי בפועל, דרכי המימשק של קק""ל  מותאמות גם לשטחים אלה תוך טיפוח העצים רחבי העלים, הטבעיים והנטועים.
עם זאת, בשני מקומות ניתן היה להציע שינוי יעוד. התכנית לאחר שינויים קלים נדונה ואושרה בועדה המקומית. התוכנית כללה גם העברות מייעודים מוצעים של שמורות טבע שנדונו שוב במועצת גנים ואושרו. העבודה הנוכחית הוצגה בדיונים אלה והייתה לה תרומה לאישור התוכנית.

.
"

איבטין, אלה א"י, אלון התבור, אלת המסטיק, בתי גידול, זבידאת, חוואלד, ייעודי שטח, יער, יער טבעי לטיפוח, יער טבעי לשימור, יער נטע אדם, לבנה רפואי, סלע נקבובי, קירטון, קרית טבעון, שיחייה, תוכנית מפורטת. תוכנית סטטוט, תצורות צומח, תצורת מראשה

bottom of page