top of page

סקירת קטעים שהוגדרו כיער נטע אדם בתוכנית המוצעת של יער אלונים

בתוכנית הסטטוטורית המפורטת של יער אלונים סומנו קטעים ביעודי שטח שונים. עבור חלק מהפוליגונים שהוגדרו כיער נטע אדם הועלו שאלות האם הגדרה זו נכונה עבורם או שנכון יותר היה להגדירם כיער טבעי לטיפוח. לאור זאת, נבדקו השטחים שהיו שאלות לגביהם נראה שבמרבית המקרים אין צורך לשנות את ההגדרה. ברובם ככולם, יש אכן כיום יער מחטני או מעורב נטוע. חלקם הוגדרו כך עוד בתמ"א 22 ואין סיבה לשנות זאת עכשיו. גם במקומות שישנם עצי חורש בתוך היער הנטוע (טבעיים או נטועים), או שמרבית המשבצת היא יער טבעי בפועל, דרכי המימשק של קק"ל מותאמות גם לשטחים אלה תוך טיפוח העצים רחבי העלים, הטבעיים והנטועים.
עם זאת, בשני מקומות ניתן היה להציע שינוי יעוד. התכנית לאחר שינויים קלים נדונה ואושרה בועדה המקומית. התוכנית כללה גם העברות מייעודים מוצעים של שמורות טבע שנדונו שוב במועצת גנים ואושרו. העבודה הנוכחית הוצגה בדיונים אלה והייתה לה תרומה לאישור התוכנית.
.

 

תוכנית מפורטת. תוכנית סטטוטורית. תמ"א 22. תצורת תמרת, תצורת מראשה, ייעודי שטח, יער נטע אדם, יער טבעי לטיפוח, יער טבעי לשימור, בתי גידול, קירטון, סלע נקבובי, תצורות צומח, אלון התבור, אלת המסטיק, לבנה רפואי, אלה א"י, קרית טבעון, איבטין, זבידאת, חוואלד, יער, שיחייה, פרקינסוניה, צמחים פולשים, חורשת רוטרי,

bottom of page