top of page

סיורים בסינקלינת אלונים-מנשה בכינסי החברה הגאולוגית 2008, 2022

נערך סיור במסגרת כנס החברה הגיאולוגית 2022 סקרנו את סינקלית אלונים-מנשה לכל אורכה מדרום לצפון. הסינקלינה מחולקת לשני אגנים על ידי הרום הרוחבי. בחלק הדרומי, באגן חורשן, השכבות נוטות למרכז הסינקלינה הן מהאנטיקלינות של הכרמל ואום אל פחם והן מהרום הרוחבי.מרכז האגן משמר את השכבות הגבוהות ביותר בחתך. באגן הצפוני, החוקיות של נטית השכבות דומה, אולם, העתקי הגבול של עמק יזרעאל ושל הגליל התחתון יוצרים שינויים מקומיים נוספים. כיסוי הקרקע והתצורות הצעירות בסביבת עמק יזרעאל מכסים חלק מהמקומות העמוקים באגן זה.

מטרות הסיור:
1. הכרת אפיוניה המיוחדים של סינקלינת אלונים-מנשה.
2. הכרת התצורות הגיאולוגיות, שינויי המופעים (הפציאס) שלהן כתוצאה משינויי עומק והשפעתם של אלו על נקבוביות הקירטון (עד אבן גיר).
3. הבנת תהליכים גאומורפולוגיים ופדוגנטיים- בעיקר היווצרות הנארי ותכונותיו, אשר עיצבו את הנוף ויצרו את מבנה מערכת הסלע-קרקע.
4. הבנת הדינמיקה של משק המים במערכת הסלע-קרקע-צומח והשפעתה על תצורות הצומח המתפתחות בכל מערכת.
5. הכרת תצורות הצומח ומיקומן בהתאמה לתשתית הגאולוגית.

מסלול הסיור – הסיור התחיל בהר חורשן, בחורש המפותח במרכז החלק המערבי של הסינקלינה, המשיך בחתך לרוחב הסינקלינה לגבעות חגית ובחתך לאורכה דרך המיגבה הרוחבי באזור אליקים. לאחר מכן, חצית עמק יזרעאל והתמקדות בתחנות עם יער אלון התבור בכיסי קרקע בנארי על קירטון של תצורת תמרת, חורש אלון מצוי על תצורת מראשה, ושיחיות, בתות ועשבוניים על קירטון קשה עד אבן גיר במופעי אבן הגיר של תצורות תמרת ועדולם.
סיור זה מהווה גירסה חדשה לסיור קודם שנערך בכנס החברה הגיאולוגית 2008 וקישור אליו מוצג להלן.

​​

Alonim-Menashe syncline: spatial arrangement of geology, Nari hardpan, soil and water regime as a base of vegetation distribution. Nirforestecosoil.com

סלע, קירטון, אלונים, בתי גידול, גאולוגיה, קרקע-מים-צמח, אלון הגליל, אלון התבור, אלון מצוי, בתה, שיחיה, רמת מנשה, חורשן, רנדזינה, טרה רוסה, תצורת עדולם, תצורת תמרת, תצורת מרשה, ניר הר, מראשה, סלע-קרקע-צומח,

 

rock, chalk, rendzina, terra rossa, habitat, soil-water-plant, Alon Hagalil, Ramat Menashe, Horshan, Quercus ithaburensis, calliprinos, geobotany, geology, Nir Herr

bottom of page