top of page

הערכה אקוהידרולוגית לתכנון שצ'פ על דיונות מיוצבות באשדוד
כולל מילוי ותפעול בריכת חורף

 

שצ'פ מתוכנן בלב שכונה חדשה באשדוד (מע"ר דרום) ע"י צוות מתכננים בניהול החברה לפיתוח אשדוד. השטח במקורו הוא דיונה חולית מיוצבת שעברה הפרות שונות אך הבסיס הוא בקרקע החולית המקורית, שבחלקה מכוסה במילוי בהרכבים שונים. ניר הר משמש כיועץ לנושא האקולוגי-אגרונומי-הידרולוגי. במסגרת זו נבחנו הספיקות הצפויות להווצר בערוץ הזרימה בהתאם תנאי הקרקע ופריטי הפיתוח המתוכננים ונערך סקר עצים. מתוכנן שטח מגונן, ובו לאורך הקו המרכזי מתוכנן לעבור ערוץ זרימה שימלא בריכה שיש לתכנן את אופיה ומהותה. השטח כיום מכוסה בשיחיה ים תיכונית יובשנית של רותם המדבר וקידה שעירה, ונשלט על ידי עצים פולשים של שיטה מכחילה שיוסרו, ועץ אשל גדול שיישאר. לצורך תכנון בריכת החורף והיבטיה השתתף האקולוג ד"ר אלדד אלרון.

הקרקע היא בעיקרה חולית בעלת כושר חידור וחלחול גבוה ולכן לא צפוי להיווצר נגר עילי משמעותי, אך יש דרכים לנסות ולהגביר את נפח הנגר. הבריכה הוגדרה בתחילה כ"בריכת חורף" ווהמגמה הייתה ליצור בריכה כזו שתתן תרומה אקולוגית ואף חינוכית לשטח, וגם תוכל להשאר ירוקה בקיץ לטובת המבקרים.

מצד שני, משטחים מרוצפים המתוכננים בשצ"פ יצרו נגר עילי והיה צורך לחשב ספיקות שיא כדי לתכנן את המבנה של הובלת המים למניעת נזקים. התכנון הגיאו הידרולוגי-אגרונומי-אקולוגי הי צריך לתמרן ולתת מענה הן להיבטים אקולוגיים וגנניים, והן לצרכים הנדסיים.

bottom of page