top of page

התייבשות אלון התבור ליד בת שלמה - תיאור והסבר

במדרון דרומית מערבית לבת שלמה בצמוד לכביש נחל דליה נצפתה התייבשות של עצי אלון התבור. נראה שהתופעה אופיינית לתצורת יער אלון התבור עם מלווים מעוצים. תצורה זו נפוצה בשולי הקער של אלונים-מנשה בהתאמה למבנה מערכת הסלע-קרקע ומשק המים הקיים בו. המינים הנוספים גורמים לתחרות על משאבי המים וגורמים למצבי עקה של עצי האלון, בעיקר לאחר רצף של שנות בצורת. נוכחות היער על מפנה דרומי תלול מוסיפה למצב העקה. אחוז מסוים של התייבשות אינו פוגע בהכרח בהמשך קיום היער ויש להמשיך ולעקוב אחר התופעה. לסקירות נוספות ראה בקישור

אלון התבור, בת שלמה, רמת מנשה, הר חורשן, כרמל, נחל תות, יער פארק, התייבשות עצים, עקת מים, בצורת, בתי גידול, אאוקן, קירטון, קק"ל, ניר הר

bottom of page