top of page

עלון מידע להפחתת נזקים בעצי חורש במקומות יישוב

בשנים האחרונות אנו עדים למקרי התנוונות ותמותה רבים של עצי יער, חורש ונוי, הגדלים ביישובים שונים. התופעה מתרחשת בעיקר ביערות אלון התבור שנבנו בתוכם יישובים. הדבר נובע מפעולות שנעשו במהלך הבניה ואחריה. המניעה מתחילה משלב התכנון, החייב להיות כולל משולב של הבית, התשתיות והפיתוח והתייחסות למיקום העצים, מיקום של חפירות לידם וכו'. בפיתוח המגרש, אם נעשה פילוס, יש לדאוג לכך שלא יהיה כיסוי מעל לבסיס הגזע. יש להמנע מפגיעות מכניות בגזע, בענפי שלד ובשורשים ראשיים. יש להמנע מאיטום הקרקע, להמעיט בהשקיות ולא להשקות את העצים בצמוד לגזע.

שני העמודים המוצגים הם שני צדדי עלון הסבר (דפון, פמפלט) המיועד לקיפול, וסדר הכתיבה בו הוא בהתאם. דוגמאות נוספות של התייבשות עצים ראה בקישורים

דפון, משרד החקלאות, קק"ל, ציון מדר, ניר הר, שיפה, עצה, פתוגנים, פיטוסניטציה, פצעי גיזום, גזע, שורשים, התייבשות עצים, אלון התבור, פילוס קרקע, השפעות אדם, פגיעות מכניות, איטום קרקע, השקייה, גיזום

דפון, משרד החקלאות, קק"ל, ציון מדר, ניר הר, שיפה, עצה, פתוגנים, פיטוסניטציה, פצעי גיזום, גזע, שורשים, התייבשות עצים, אלון התבור, פילוס קרקע, השפעות אדם, פגיעות מכניות, איטום קרקע, השקייה, גיזום

bottom of page