top of page

התפתחות של שריפת עץ אורן ביער בית קשת

תוך כדי ביצוע של סקר התחדשות לאחר שריפה השתתפנו בכיבוי של שריפה מקומית ביער בית קשת. כך התאפשר תיעוד של התפתחות התחלתית של שריפה. השריפה עלתה מהוואדי ותפסה שיח של אלת המסטיק מתחת לעץ אורן. מוצגים שלבי התפתחות השריפה.

האש עלתה מהשיח שנשרף, בתוך 2 דקות תפסה ענף, בתוך דקה נוספת אחזה בכל העץ ובתוך דקה נוספת דעכה. עץ סמוך לא נדלק. בתנאים של צפיפות רבה יותר ו\או רוח חזקה יותר (ובעיקר במעלה מדרון) וללא צוותי כיבוי, האש עלולה להתפשט לכל היער כפי שקרה כחצי שנה קודם ביער מורדות נצרת הסמוך. גם גיזום של ענפים תחתונים והפרדת גובה בין שיחי תת היער לנוף העץ, היה מקטין את מידת התפתחות השריפה

שריפה, יער נצרת, שריפת צמרות, אורן, תת יער, ניר הר, צליל דידנר, רועי הראל, צוות כיבוי, קק"ל

bottom of page