top of page

סקר יערני-אקולוגי בכרמל באביב הראשון אחרי השריפה מאי 2011

באביב 2011 , כחמישה חודשים לאחר השריפה הגדולה בכרמל נערך סקר יערני-אקולוגי ב- 52 עומדי היער נטע האדם השרוף של תחום יער ניר עציון. בסקר נמדדו והוערכו מצבם של עצי היער, מצב הצומח הטבעי של תת היער ומצב ההתחדשות. מטרות הסקר היו תיעוד, הכרה והבנה של מצב היער לאחר השריפה בהשוואה למצבו לפני השריפה, רישום של עוצמת השריפה בעומדי היער השונים והשפעתה על מידת ההתחדשות של מיני היער הנטוע ומרכיבי הצומח הטבעי. הבנת תהליכים בשטח זה כדוגמא ליערות נטועים הכוללים תת יער, ויצירת בסיס נתונים לתכנון ממשק טיפול ביער ניר עציון. בסקר נבדקו ונרשמו פרטים ומשתנים רבים שרוכזו בבסיס מידע. יוצרו מפות נושאיות ונערך עיבוד של הנתונים- בהשוואה לנתוני סקר האינוונטר שנערך מספר שנים קודם לכן. נמצא שעוצמת השריפה הגבוהה הייתה בעיקר ביערות של אורן ירושלים ופחות בברושים ובאורן ברוטיה. לפני השריפה התפתח חורש כתת יער ביערות הוותיקים של אורן ירושלים, אבל ההתחדשות במקומות אלה איטית יחסית. התחדשות הצומח הטבעי המעוצה חלה יותר במקומות סלעיים ובמפנים צפוניים. חורש האלון המצוי מתחדש יותר על אבן גיר, והקטלב מתחדש על סלעים רכים של קרטון או קרטון חוארי, שם גם מתחדשים יותר שיחים. אורן ירושלים מהזן המזרחי נצפה יותר בסביבת חורשים וביערות צעירים. בסקר אותרו טרסות חקלאיות קדומות, בעיקר בגיא אחד היורד לנחל בוסתן, ומתוכנן שיקום פעיל של הטרסות כבוסתן וכרצועת חיץ. הסקר יוכל לשמש ככלי לטיפול פרטני בכל עומדי היער, לתכנון הפעילות בכלל היער שנשרף כאן והיערות האחרים וככלי ללימוד נושא ההתחדשות וההתפתחות לאחר השריפה.

סקר יערני, סקר אקולוגי, שריפה, התחדשות, ניר עציון, תת יער, אורן ירושלים, זן מזרחי, אורנים, ברוש, קטלב, אלון מצוי, בר זית, אלה א"י, אלת המסטיק, חורש ים תיכוני, נחל אורן, נחל בוסתן, נחל דוכן, הכרמל הנמוך, תצורת בינה, טורון, פרט סומק, בתה, בני שיח, שיחייה, גריגה, צומח עצי נמוך, טרסות, ניר הר, קק"ל, KKL, JNF

bottom of page