top of page

הרכב היסודות בקרקע ובסלע והשפעתם על תפוצת אלונים

ריכוז היסודות הכימיים בקרקע, בסלע, בתמיסת הקרקע ובעלים של אלונים וצמחי בוחן, נבדקה ברמת מנשה וגבעות אלונים כדי למצוא את מידת השפעתם על תפוצת היער. העבודה נעשתה ביוזמה משותפת עם ד"ר אביבה רבינוביץ ובתמיכת המדען הראשי של רשות הטבע והגנים. נראה שקיימת תופעה של רמות גבוליות של אשלגן, במידה פחותה (או מובהקת פחות) של זרחן, ובמספר מקומות אולי גם של מגניון. מחסור מתבטא כנראה בעיקר בקליטת הצמחים הצעירים בסוף הקיץ בקרקעות שמתיבשות יותר, שבחלקן מכילות גם פחות יסודות זמינים אלה מלכתחילה. כמו כן, נראה שקיימת תופעה של רמות על סף הרעילות של יסודות קורט - נחושת, ובמידה פחות מובהקת - אלומיניום. רעילות היסודות לצמח מתבטאת גם היא בעיקר בסוף הקיץ בקרקעות שמתיבשות יותר, שהן מכילות בחלק מהמקרים ריכוזים גבוהים יותרשל היסודות.

עם זאת, נראה שהגורם העיקרי המשפיע על תפוצת היער הוא משק המים המתפתח בסביבת הקרקע-סלע, והשפעת היסודות לחיוב ולשלילה הינה משנית, ומתבטאת, כאמור, בעיקר במצבי יובש. הנושא נבדק ביסודיות בעבודות מתקדמות יותר [קישור לע"ד] [קישור למאמר 2015]. אולם הבדיקה המקיפה של תכולת היסודות במיקומים השונים מוצג בעבודה זו, ואף שימש כבסיס נתונים לבחינת תופעות שונות לאחר מכן.

אלון התבור, רמת מנשה, גבעות אלונים, יסודות הזנה, יסודות רעילים, זרחן, אשלגן, נחושת, אלומיניום, מגנזיום, ברזל, טיטניום, יסודות קורט, קירטון, אבן גיר, טרה רוסה, רנדזינה חומה, אאוקן, צלף קוצני, אביבה רבינוביץ, רט"ג, ניר הר

bottom of page