top of page

סקר אקולוגי באזור אלקוש-פסוטה-נטועה

נערך סקר להכרה ומיפוי של שטחים הניתנים לנטיעה, באזור שבין אלקוש ונטועה, מדרום לפסוטה ומצפון לה, בטווח הגבהים 685-470 מעפה"י בכמות משקעים של כ-820 מ"מ בשנה. האזור נמצא מערבית לציר קמר הגליל, ובהתאם לכך, נטיית השכבות באזור הסקר הוא מערבה. מערכת העתקים מבתרת את השטח, בעיקר בכיוון בכיוון צפ'-מז' – דר'-מע', התואמת את כיוון השבירה העיקרי בגליל, וגם קוי שבר הניצבים לכיוון זה. השבירה יוצרת כאן מבנה מדורג, כך שהאזור הדרום מזרחי מונמך ביחס לאזור שמצפון לו, ולכן השתמרו בו שכבות צעירות יחסית, של חבורת הר הצופים, ובעיקר תצורת מנוחה מתקופת הסנון. בשאר השטח מתבטאת בעיקר תצורת בענה מתקופת הטורון.

תופעה מוכרת מסביבה זו היא המסה קרסטית נרחבת בדולומיט סכנין, שגרם לקריסתו. כתוצאה מכך נגרמה נחיתה של תצורת בענה שמעליה לתוך המפלס המקורי של תצורת סכנין. מצב זה גרם ככל הנראה לסידוק רב ואף ריסוק של תצורת בענה ולגבישי דולומיט בחלק מהסדקים, ולכך ישנן השלכות לתכונות בתי הגידול. כנראה שגם עמק עקרב הגובל בתחום הסקר נוצר כתוצאה מהמסה זו. תופעה נוספת שנגרמה מכך היא "חצרות סנוניות" שבהן בנוסף לתצורת בענה גם תצורות מחבורת הר הצופים שמעליה קרסו פנימה, והן הנראות על פני השטח. חצר כזו נמצאת ככל הנראה בצפון השטח בסמוך לנטועה. כתוצאה ממערכת מורכבת זו שלא הובנה כראוי, כנראה שהמיפוי הגאולוגי נותן מתווה כללי אך אינו מדויק.

נמצאה חלוקה מעניינת בין חורשים, יערות פארק, שיחיות, בתות, עשבוניים, וקטעים של חורש במופע מדוכא מרעיה. חורש אלון מצוי התפתח על גבי אבן גיר (המכיל ככל הנראה רכיבים דולומיטיים) שהתפתחו בו כיסי קרקע קרסטיים. על אבן גיר שאינה קרסטית מתפתחות תצורות עשבוניות בלבד, גם על מסלע חוורי שולט צומח עשבוני. הבתה מתפתחת על מסלע קירטוני.

נטיעה יכולה להיעשות ביחידות העשבוניים. ביחידת העשבוניים של מיני חרחבינה, עירית וקייצנית על קירטון חוורי רצוי להמנע מנטיעת מינים הרגישים לגירניות בקרקע. ניתן לטעת ביחידת הבתה, וביחידת השיחיה הנמצאת על שטח המופר בחלקו. ביחידת החורש המדוכא ובריכוזים נוספים של מינם מדוכאים, ניתן להגן על פרטים בעזרת גידור פרטני ולאחר גיזום

אלקוש, פסוטה, אלקוש, עמק עקרב, חורש אלון מצוי, ער אציל, אשחר מנוקד, יער פארק, חורש מדוכא, שיחייה, בתה, סירה קוצנית, אבן גיר, דולומיט, קירטון, קרסט, חצר סנונית, תצורת בענה, תצורת בינה, תצורת סכנין, חבורת יהודה, חבורת הר הצופים, גליל מערבי, גליל עליון, קק"ל

bottom of page