top of page

סקר אקולוגי באזור עזוז-בארותיים 2021

נערך סקר אקולוגי ביער עזוז-בארותיים בסביבת החורשה ובערוצים הסמוכים וסביבתם, בשלוש עונות ואף ביניהן. הסקר נערך לצורך לימוד תנאי הסביבה של האזור המתוכנן כאתר קולט קהל כאתר מורשת וטבע ייחודית באזור מדברי זה בניהול קק"ל. האזור חולק לכ-18 תאי שטח בהתאם לאפיונים הגיאוגרפיים והתכסית, של מיקום ביחס לערוץ הנחל, פשט ההצפה, שלח הנחל והמדרונות והצומח הגדל בהם. תאי השטח שימשו בסיס לתצוגות במספר נושאים, להשוואות ועיבודים. בכל אחד מהם מוצגות תצורות וטיפוסי הצומח על מפות ובליווי תמונות בכל אחת מהעונות. מוצגות מפות של תכונות קרקע על פי בדיקות מעבדה שערכנו. מוצגות טבלאות, מפות ותמונות של בעלי חיים, עם דגש על תצפיות ציפורים. ונערכו עיבודים של השוואות בין פרמטרים שונים, כמו אורדינציה של הצומח ביחס לתנאי הסביבה ומפות השוואתיות של תצפיות במועדים שונים בנושאים שונים. לצורך הבנה מעמיקה של הממצאים, הבנה של בתי הגידול, הכוללים את נדבכי הסלע-קרקע-צומח, וההקשר של בעלי החיים לסביבות אלו.

עזוז, בארותים, צומח מדברי, צומח נחלים, מדרונות סלעיים, מליחות, קרקע נתרנית, רג, מדבר, מיפוי צומח, אורדינציה, תצפיות ציפורים, מי תהום, פשט הצפה, שלח נחל, קק"ל, ניר הר, צור מגן, דר בן נתן

bottom of page