top of page

אקולוגיה של התחדשות צומח לאחר שריפה ביער מורדות נצרת

 

נא להמתין לעלית הקובץ 

נערך סקר אקולוגי-יערני בעומדי יער בתחום היער של מורדות נצרת לאחר שריפה. השריפה התרחשה באוקטובר 2021, והסקר נערך באביב שאחריו. הסקר היה משולב, כלל מדידות יערניות, ותיאור של מצב הצומח הטבעי באותם עומדי יער, ועל בסיס עומדי היער ובהתאמה לגורמי הסביבה. הרכב הצומח המקורי – תצורות הצומח בשטח לפני השריפה התחלקו בין חורשים (שנשלטו ע"י אלון מצוי, לבנה רפואי וחרוב) הצפופים יותר במפנה צפוני, קטע יער אלון התבור, שיחיות של אלת המסטיק, וקטעי עשבוניים רב שנתיים. באזור הר דבורה, קטעי חורש של אלון מצוי הינם רבים יותר. עצמת השריפה: הייתה גבוהה במרבית המקומות. הנתונים עבורה נאספו לפי שלושה מדדים: (א)הערכה של כל עץ מה מידת העלווה הירוקה שלו בשלוש דרגות. (ב) הערכה של גודל השטח שנשרף (ג) הערכה של עוצמת השריפה על פי: (1) גובה השריפה על גזעי העצים והענפים, (2) מידת השריפה של עצי החורש, (3) מידת השריפה של שיחים. ממצא מעניין הוא שמידת שריפת העץ היתה גבוהה דווקא כשצפיפות היער הייתה נמוכה יחסית. מידת ההתחדשות של מינים שונים: בעוצמת שריפה גבוהה יחסית, אלון מצוי בר זית, לבנה רפואי ושיחים מתחדשים מצוואר השורש. אלון התבור מתחדש מהענפים. חרוב ואלה א"י מתחדשים מהענפים בעוצמת שריפה לא גבוהה, ורק מצוואר השורש בעוצמה גבוהה. בעוצמת שריפה נמוכה, גם אלון מצוי עשוי להתחדש מהענפים. מין בסכנת הכחדה ("אדום") - נמצא רק מין אחד, הוא אירוס נצרתי. הסקר נערך לאחר הפריחה כשהעלים היו כבר במצב של שלבי קמילה. ישנן עוד תצפיות קודמות של מספר פרטים או ריכוזים בקרבת הר כסולות שמיקומן מסומן במפות. התצפיות המזרחיות ביותר של המין הן בסביבת נחל ברק בן אבינועם שבין הר כסולות והר דבורה, בשכבת המינים האדומים של רט"ג.

הפרטים שנמצאו הם שולי האוכלוסיה הגדולה הנמצאת על תצורת תמרת בהר יונה וסביבת נחל כסולות. רצוי לערוך סקר נוסף בזמן הפריחה בעיקר באזור הר כסולות . בסביבות הר דבורה ונחל דבורה לא נצפתה נוכחות של המין. מינים נדירים – סומנו מינים הידועים כנדירים בגליל תחתון, חלקם מופיעים בריכוזים, כמו כנפה חרוקה או בולבוסן א"י, ואחרים בודדים. זה אינו קריטריון שיש דרישה לשמר על פיו, עם זאת, במקומות שנמצאים מינים אלה, ובכלל, רצוי לטפל בעונת הקיץ כשהחלק העל קרקעי של העשבוניים הרב שנתיים אינו במצב פעילות על פני השטח.

bottom of page