top of page

אירוס נצרתי ביער מורדות נצרת בהר יונה

"נערך מיפוי של מיקום גושי אירוס נצרתי ביער מורדות נצרת בהר יונה. בהשוואת המפות והטבלאות, בעזרת התמונות ובעזרת תצפיות בשטח שנערכו בעונת הפריחה ובעת הסימון לטיפול ביער, נראה שהאירוסים גדלים בעיקר באזורים של הצללה חלקית, בשולי יער האורנים ובתוך יער האקליפטוסים כמפורט להלן :
גושי האירוסים מרוכזים בעיקר בחלק החיצוני של קבוצות עצי אורן ביער, ומספר מטרים מעבר להם, באישור המוצל חלקית.
לא נמצאו כמעט אירוסים בתוך קטעי יער צפופים (המגיעים לצפיפות של עד 88-80 עצים לדונם.
מספר הגושים המרוחקים מאזור ההצללה החלקית מועט.
מספר רב במיוחד של גושי אירוסים נמצא בתוך עומד האקליפטוס (פי 2.7 לדונם לפחות יותר מאשר בכל עומד אחר ופי 2.3 לפחות לעץ יותר מכל עומד מחטני (פי 10 לפחות בהשוואה למרבית העומדים) בסביבת האקליפטוסים, ריכוזי האירוסים מפוזרים בכל העומד, כנראה הודות לדגם ההצללה החלקית הנמצאת בהם.
גם בעומד החורש הטבעי הנטוע יש ריכוז גדול יחסית של אירוסים לדונם ולעץ, אך פחות מאשר באקליפטוסים.
מיקום האירוסים בחלקות 2 ו-5 הוא בעיקר על תצורת תמרת מהאיאוקן. בסביבת יער צ'רצ'יל (חלקה 17 החוקיות כנראה אחרת.
ממצאים אלה ישמשו רקע לתכנון הטיפול ביער.
"

https://www.nirforestecosoil.com/, אירוס נצרתי, אקליפטוס, דילול, הצללה חלקית, הר יונה, טיפול ביער, מורדות נצרת, ניר הר, קק"ל, שימור ערכי טבע, תת היער

bottom of page