top of page

סקר אקולוגי ביער קצרין

נערך סקר ביער קצרין, בקטעים המוגדרים בייעודים יערניים, למטרות של לימוד השטח וכרקע לתכנון נטיעה. נמצאו תצורות צומח של יער פארק של אלון התבור עם מיני שיזף, שיחיית שיזף השיח, ועשבוניים רב שנתיים. יער הפארק מוגדר כיער פזור עם 4% עצים ו-6% שיחים; שיחיית שיזף השיח היא שיחייה פתוחה עם 13% מיני מעוצים. ביחידות העשבוניים נמצאים רק כ-1.7-3.5% מעוצים. מגוון מיני המעוצים נמוך, וכמעט שלא קיימת שכבה של בתת בני שיח.

השטח נמצא בתחום המשקעים של 600-520 מ"מ ובתחום הגבהים 500-220 מעל פני הים בשטח רמתי בנטייה קלה לדרום מערב. יער הפארק הוא קצהו של יער אלון התבור של יער יהודיה המפותח על גבי בזלת דלווה, שהקרקע בה רדודה יחסית וכוללת כיסי קרקע. תצורת הצומח העשבונית נמצאת בעיקר על הקרקע העמוקה של בזלת מוויסה. ועל בזלת דלווה בסמוך למגע בין שתי הבזלות גדלה השיחייה של שיזף השיח.

מינים ראויים לציון, חלקם נדירים, מוגנים, או מצויים אך נדירים בגולן, נמצאו בשלושה בתי גידול: (1) בגבעות קטנות מסולעות בתחום בזלת מוויסה בחלק הצפוני של תחום הסקר, (2) בקטעים אבניים של שרידי דולמנים בגוש הדרום מערבי, (3) בסביבת בית הגידול הלח של שיח אברהם. אזור מופר גדול בתחום הסקר הוא חלק ניכר משטח האש שמצפון לקצרין שנרמס על ידי רק"מ.

שלוחות של המסדרון האקולוגי הארצי עוברות בנחלים הגדולים המקיפים את השטח, הוא גובל במסדרונות ואינו נכלל בהן כיום. בעתיד, הוא יוכל להוות שוליים ואף הרחבה למסדרונות.

רמת הגולן, קצרין, נחל זוויתן, נחל משושים, סקר אקולוגי, צומח, אלון התבור, שיזף מצוי, שיזף השיח, בזלת מוויסה, בזלת דלווה, יער פזור, דמוי סוואנה, שיחייה, עשבוניים רב שנתיים,

bottom of page