top of page

סקר אקולוגי כפר קיש 2019

נערך סקר אקולוגי בשטח המיועד לנטיעה ביער כפר קיש. בתוך השטח הכולל של כ-30 קמ"ר, 7,579 דונם הם בייעודי נטיעה, באגני הניקוז של נחל קמה, נחל קיש ונחל רכש, המתנקזים לנחל תבור. סקר צומח נערך באביב 2018, וסקר משלים אחרי חורף גשום נערך ב-2019 וכלל סקר ציפורים המסלע הוא על פני כל חתך הסלע המתחיל בבזלת התחתונה (מיוקן תיכון), דרך תצורות בירה וגשר (מיוקן עליון) ועד בזלת הכיסוי (פליוקן). תצורת בירה כוללת בתוכה שכבות של קירטון, חוור ואבן גיר (חלקם בהרכב דולומיטי) המשתנות ביניהן כתוצאה מתקופות בעלות אופי ימי ותקופות של אגם מים מתוקים-מליחים בזמן ההיווצרות. שינויים אלה גרמו להתפתחות של מגוון בתי גידול בשטח. שכבה של קירטון המכוסה נארי בראשי הגבעות משויכת ככל הנראה לתצורת גשר, ושכבה חווארית מתחתה היא החלק העליון של תצורת בירה. סביבה זו של בזלות וסלעים בעלי אופי חוורי, ברמת משקעים של כ- 500-450 מ"מ, הביאו להתפתחות תצורות צומח מיעוטות צומח מעוצה, ובמיוחד מיעוט של עצים שאינם מגיעים ל-10% כיסוי באף אחת מהיחידות המדרוניות. הוגדרו יחידות צומח של יער פזור, בעיקר בשליטת אלה אטלנטית (1292 דונם), יער דמוי סוואנה בשליטת שיזף מצוי (594 ד') (כולל שכבת נחלים), שיחייה פזורה של שיזף השיח (459 ד'), בתה בינונית (763 ד'), בתה פתוחה של סירה קוצנית (527 ד') ועשבוניים רב שנתיים בשליטת שומר ושעורת הבולבוסין (3,813 ד').

המלצות לנטיעה ושימור – עצים בכיסוי גבוה יחסית יש רק בערוצי הנחלים, ומקומות אלה בדרך כלל אינם מומלצים לנטיעה. במספר מקומות ישנן תופעות של התחתרות וסחף קרקע בערוצים, ובהם רצוי לטפל, אפשר באמצעות סכרונים ונטיעות מתאימות. רצוי לרכז נטיעות במקומות שבהם אין כמעט צומח מעוצה, ואף קיימת רעיית יתר המשפיעה על הרכב המינים העשבוניים, כמו בעיקר ברמת סירין, באגן נחל קמה, ואף במקומות באגן נחל קיש. במקומות אחרים, ניתן לתכנן נטיעות בחלקים מהשטח, תוך שמירה על קטעים בלתי נטועים בכל אחד מטיפוסי הצומח שהוגדרו, ובכל אחד מהפוליגונים של יחידות אלו. מינים נדירים ואדומים מסומנים במפה וקיימים בשכבות מידע. רצוי להמנע מנטיעות בקרבת אותם מינים, וכאשר תיעשה לידם נטיעה, יש לסמן את מיקומם מראש בעונת הפריחה.

כפר קיש, בזלת תחתונה, תצורת בירה, תצורת גשר, יער פזור, יער דמוי סוואנה, שיחייה, בתה, קירטון, חוואר, בזלת, אלה אטלנטית, שיזף, סירה קוצנית, שומר, שעורת הבולבוסין, גליל תחתון

bottom of page