top of page

הגליל התחתון הדרומי מהירדן לים – מערך גאולוגי עדכני ומגוון בתי הגידול של הצומח בהתאמה

Compatible and updated array of geology and vegetation habitats in the southern Lower Galilee

רקע

הגליל התחתון הדרומי, מקו המגע עם עמק יזרעאל בדרום ועד שבר בית קשת בצפון, מהווה מערכת גאולוגית ייחודית. המבנה הגאולוגי החשוף כולל תצורות סלע מכ-100 מיליוני השנים האחרונות, שתפרושתן המרחבית היא תולדה של פעילות טקטונית צעירה יחסית בעיקרה. מערך המסלע הוביל ליצירה של מגוון בתי-גידול והתפתחות מגוון של תצורות צומח בהתאמה.

מטרות המחקר

הכרת מערך המסלע, בתי הגידול והצומח באזור להבנת המערכת האקולוגית הכוללת.

שיטות

המבנה הגאולוגי נלמד בעזרת עבודות מיפוי קודמות ובסקרים סייסמיים. הצומח נלמד בסקרים אקולוגיים מחקריים לרוחב האזור, ובסקרי טבע ונוף של מכון דש"א. הבנת המערך הכולל נעשתה בעזרת אורדינציות וניתוח משווה.

תוצאות

התקמרות הגליל כחלק משדרת ההר המרכזית (קימוט "הקשת הסורית") חושפת במרכז השטח תצורות של חבורת יהודה (קנומן-טורון). אגפי הקמר חושפים תצורות צעירות יותר של חבורות הר הצופים (סנון) ועבדת (אאוקן). טקטוניקה צעירה (נאוגן) בסמיכות להעתק ים המלח, יצרה מערך העתקים ואגנים אשר השתפלותם לוותה בפעילות וולקנית. חדירת ים אל האגנים לפני כ-5 מיליוני שנים הותירה משקעים חוואריים.

 יער פתוח של אלון התבור גדל על סלעי קירטון עם כיסי קרקע על גבי חבורת עבדת בגבעות אלונים ובאזור בית קשת, משני צידי הקמר. חורש אלון מצוי גדל ומעמיק שורש הן בסדקי קירטון רך, והן בקרקע בחללים קרסטיים. בחלק המזרחי, יער פזור דמוי-סוואנה של שיזף מצוי ושיחיות של שיזף השיח מפותחים על בזלות, ואלה אטלנטית פזורה על קירטון חווארי. בתות של  סירה קוצנית ובני-שיח אחרים גדלים בעיקר על קירטון של חבורת הר הצופים, ועשבוניים רב-שנתיים על אבן גיר ובקרקע רדודה על בזלת.  

דיון ומסקנות

המחקר הגאולוגי העדכני מציג את פסיפס המסלע באזור ואת החוקיות שיצרה אותו, ומאפשר לקבל תמונה של מערך תנאי השטח. הצומח מגיב לתנאי הסביבה, ובעיקר למשק המים בבית הגידול, כל מין והתאמותיו. ככל שיש יותר מים במערכת, מתפתחות תצורות צומח גבוהות יותר. כשניתן להעמיק שורש ולנצל את המימד האנכי מתפתח חורש. כיסי קרקע מאפשרים התפתחות של יער פתוח. במצבים אחרים מתפתחות שיחיות או בתות, ובבתי הגידול היובשניים גדלים עשבוניים בלבד.

מומלץ להוריד את הקובץ כפאורפוינט ולצפות במצב מצגת

The southern Lower Galilee, extending from the northern border of Yizre'el Valley to Bet Qeshet fault in the north is a unique geosystem, bridging over a range of geological units exposed mainly due to recent tectonic activity. Rock variety leads to different habitats promoting a variety of plant-forms accordingly.

Updoming as part of a regional "Syrian Arc" folding system and Dead Sea fault transcurrent slip is evidenced by older Judea Group (Cenomanian-Turonian) outcrops along the fold axis and younger Avedat (mid-late Eocene) and Mount Scopus Group (Coniacian-Maastrichtian) outcrops on the flanks. Neogene basalt was emplaced via normal fault planes bordering subsiding basins. Marl and chalks (upper Miocene-Pliocene) denote a marine ingression.

Previous geophysical, geological, and ecological datasets and research have been studied. Characterization of the Galilee array was done via ordinations and comparative analysis.

Results point to a rock-plant connection. Quercus ithaburensis woodland develops in calcrete soil pockets found among chalks at Alonim and Bet Qesht, west and east of the dome axis, respectively. Quercus calliprinos maquis grows on soft chalks and karstic voids providing root-space. Ziziphus spina-cristi savana-like sparse wood and Ziziphus lotus garigue grow on basalts. Pistacia atlantica grows on marly chalks. Sarcopoterium spinosum bathas and other low shrubs grow on chalks and herbaceous perennials grows on limestones and shallow basaltic soil.

Our recent study analyses the Galilee rock mosaic considering geo-botanic processes evolvement. The vegetation reflects environmental conditions in which water balance has a big impact. Chalk pore water content within the vadose zone and their slow diffuse movement into the roots play a key role at improved habitats. Larger water volumes in the system lead to higher plant-forms. Potential vertical rooting at certain localities enables maquis development. Soil pockets provide woodland development. Other conditions enable bathas and garigue development while dry habitats grow merely herbaceous.

אלון התבור, בתה, גאולוגיה, גבעות אלונים, גליל תחתון, עמק יזרעאל, פעילות טקטונית, צומח, קירטון, שיחייה, רלי וולד, עידן טלמון. ניר הר

Lower Galilee, Yizre'el Valley, Syrian Arc, Judea Group, Eocene, Mount Scopus, geophysical, woodland, maquis,

bottom of page