top of page

האבקת עצי חורש בהר מירון

נבדקו גרגרי אבקה על צלקות של שלושה עצים מואבקי רוח - אלה א"י, אלון מצוי ואלון התולע, ועץ אחד מואבק חרקים – ער אציל במסגרת תרגיל מחקרי בהר מירון. מטרות המחקר היו להשוות בין מספר גרגרי האבקה במואבקי הרוח למספר הגרגרים במואבק החרקים, לראות באיזו מידה דרך ההאבקה או גורמים סביבתיים משפיעים על מספר הגרגרים והרכבם, ולהעריך באיזו מידה הבדלים באבקה יכולים להשפיע על החנטה וגדילת הפירות.

נמצא שבער האציל כמות האבקה הייתה גבוהה יותר לצלקת אך לא בהכרח ביחס לפרח. במזג אוויר נאה התקבלו כ- 11 גרגרי אבקה של אותו מין בצלקת של ער אציל, 5 באלה א"י, 3 באלון התולע ו- 1 באלון מצוי. כאשר, בער אציל ישנה צלקת אחת בפרח ואילו באלה ובאלונים כשלוש צלקות לפרח. מזג אוויר סגרירי וגשום גרם לירידה בכמות האבקה שהתבטאה בעיקר בער האציל עקב ירידה בפעילות החרקים, ובירידה בעיקר באבקה זרה במואבקי הרוח ובעיקר בצלקות זקנות, כנראה כתוצאה משטיפת הגשם. כמות אבקה רבה רבה יותר התקבלה ככל הנראה בצד הפונה לעצים נוספים באלון מצוי, ללא קשר לכיוון הרוח, ובער אציל היא התקבלה בצד המוגן.

לא נראתה השפעה עקבית לגובה הפרח בעץ על כמות האבקה בו. גורם נוסף שיתכן והשפיע על כמות אבקה נמוכה יחסית באלונים הוא עיתוי הבדיקה ביחס לעונת הפריחה, שרק באמצעיתה ישנה זמינות רבה של אבקה וגם צלקות רבות במצב קליטה.

כמות האבקה המגיעה לצלקות מתוך כמות האבקה שבפרחי הזכר בשתי דרכי ההאבקה היא כאחד למליון . כדי להגיע להפריה של הביצית היחידה המתפתחת בכל העצים שנבדקו ולחנטה דרושים מספר גרגרי אבקה לפרח. יתכן שכמות אבקה נמוכה מדי עשויה להיות גורם למיעוט פירות בהמשך, אבל ריבוי פירות אינו בהכרח המצב המיטבי לצמח.

jnf, kkl, nir herr, oak, pistacia, pollination, quercus, אלה א"י, אלון התולע, אלון מצוי, גרגירי אבקה, האבקה, הר אציל, הר מרון, ניר הר

bottom of page