top of page

מצגת חוקיות הסלע קרקע וצומח

כגורם המכוון את מערכת הביוספרית ברמת מנשה

חוקיות פרטנית ומרחבית במערכת הסלע-קרקע-צומח כגורם המכוון את המערכת האקולוגית-ביוספרית. רמת מנשה כדוגמא. כנס האגודה לאקולוגיה 2011.

לתיאור המורחב ראה למטה 

 

Processes in the soil-rock-vegetation system as the main leading factor of the ecological-biosperical system of Ramat Menashe. Presentation . 
 

ברמת מנשה קיים מערך מגוון של צומח טבעי, מעשבוניים דרך בתות, שיחיות, יער פארק ועד חורש צפוף. הגורם הראשוני שעליו מתבססת כל המערכת הוא המבנה הגאולוגי והחוקיות שבו. על גביו התפתחה מערכת הסלע-קרקע, והיא המכוונת את תפרוסת הצומח מרמת הצמח הבודד ועד לתצורות הצומח. מערכת הסלע-קרקע-צומח משפיעה במידה רבה גם על הפעילות של בעלי החיים, ואף הפעילות החקלאית והישובית לדורותיה הושפעה מכך.

רמת מנשה היא קער גאולוגי (סינקלינה) התחום בין קמר הכרמל וקמר אום אל פחם. בנוסף לכך, לרוחב הקער בקו אליקים-גלעד בקירוב, נמצא קו קמר קדום. שכבות הסלע נוטות מהקמרים לכיוון מרכז הקער, וכתוצאה מכך ישנה עליה בטור השכבות לכיוון מרכז הקער. שכבות שהורבדו באזור בתקופת האאוקן משתנות הדרגתית מאבן גיר וקירטון קשה לקירטון רך ונקבובי. השילוב של נטיית השכבות ושינויי המסלע גורמים לעליה הדרגתית בנקבוביות הסלע במעבר מגבעה לגבעה. על המסלע התפתחו מערכות סלע-קרקע בהתאם.

לנקבוביות הקירטון ולמערך הסלע-קרקע ישנה השפעה מכרעת על התפתחות הצומח. יער הפארק של אלון התבור גדל על כיסי קרקע הנמצאים בקירטון, ונוצר בית גידול שבו השורשים נמצאים בכיס הקרקע ואילו מאגר המים העיקרי הוא בנקבובי הקירטון. חורש האלון המצוי גדל בסביבה זו על קירטון רך ונקבובי יותר, והשורשים חודרים לסדקי סלע דקים וקולטים את המים ישירות מהסלע. כך מתאפשר ניצול המימד האנכי של הסלע וקיום של חורש צפוף. בין שתי תצורות הצומח קיימים טיפוסי מעבר עם נוכחות של מינים נוספים. על סלעים קשים יותר מתפתחות חברות של שיחים, בני שיח ועשבוניים בהתאם לנקבוביות הסלע, עומק ומבנה הקרקע ותכונות נוספות. השינוי ההדרגתי בתכונות הסלע גורם לשינוי הדרגתי בתצורות הצומח מהאזורים המוגבהים אל מרכז הקער.

לפיזור המרחבי של הסלע-קרקע-צומח ישנן משמעויות נופיות והשפעה על מיקום מעיינות וזרימות בנחלים. פעילות בעלי החיים נגזרת מתפרוסת זו. עיבוד שטחי החקלאות, התפתחות היערות הנטועים, משטר הרעיה, הקמת ישובים לדורותיהם וכלל הפעילות האנושית והשפעותיה השונות התפתחו על בסיס המערכת הזו. באופן זה המערכת האקולוגית והביוספרית כולה מונעת מחוקיות הגורמים הפיסיים. המצגת מתבססת על עבודת המחקר המקיפה [קישור] ובהתאמה לאפיוני המרחב הביוספרי

סלע, קירטון, אלונים, אלון התבור מצוי, בתי גידול, קרקע-מים-צמח, גאולוגיה, גאובוטניקה, רנדזינה, טרה רוסה, ניר הר,

 

rock, chalk, rendzina, terra rossa, habitat, soil-water-plant, Quercus ithaburensis, calliprinos, geobotany, geology, biosphere reserve, Ramat Menash, Horshan, Nir Herr

bottom of page