top of page

טיפול ביער מעורב - סרטונים

מקובל שביער הכולל עצי מחט נטועים ורחבי עלים (ממקור נטוע או טבעי) ניתנת בדילול עדיפות לרחבי העלים כך שמדוללים המחטניים סביבם. עם התבגרות היערות, עולה השאלה עד מתי תינתן העדיפות הזו והאם בשלב מסוים הם יישארו בשכבה תחתונה כתת יער. ביער נחל תות חלקה 5 נערך ניסוי עוצמות דילול של אורנים ובהתייחסות לרחבי העלים.

נערך סיור בעומדי יער מעורבים ביערות קרן כרמל ונחל תות, בהשתתפות חוקרי יער ויערנים. עמרי בונה המדען הראשי בקק"ל הציג את היער שניטע כמעורב עצי מחט ורחבי עלים. כליל אדר מנהל מחלקת היער והחוקרים גבי שילר ויגיל אוסם הדגישו שיער האורנים מסייע לבקרת עצי החורש, וגיזום עצי החורש יהיה בהתאם לצורך. יגיל הציג תוצאות מחקרים על חשיבות האור בהתפתחות האלונים בתת היער. גם ז'וזה גרינצוויג ואורנע רייזמן-ברמן הסכימו שמשק המים לרוב אינו הגורם המגביל, אלא האור. דרושה הצללה חלקית, ובמידה שונה בשלבי הגידול השונים.

דוד ברנד מנהל אגף הייעור, עמרי בונה, חנוך צורף, רועי הראל, גידי נאמן וכליל אדר הדגישו את חשיבותו של תכנון הדילולים ליצירת פסיפס של הרכבי יער שונים, ובהתאמה לייעוד השטח ולתנאי בית הגידול. דוד ברנד מעוניין לערוך דיון מסודר עם ריכוז כל המידע ולפתח "ארגז כלים" לטיפול ביער המעורב.

בהמשך, הוצג שטח העתקות האלונים ונטיעות השתילים הגדולים בקרבת אתר חגית כהיבט אחר של הקמת יער רחב עלים. על יער רב גילי ורב מיני ראה במאמרו של עמרי בונה בקישור הבא:

 http://www.kkl.org.il/forest-online-journal/yaar-17/Bonneh.aspx

 יער מחטני, יער מעורב, רחבי עלים, חורש, יער נטע אדם, נחל תות, אתר חגית, יער רב מיני, אורן, אלון התבור, עמרי בונה, דוד ברנד, כליל אדר, מיכאל וינברגר, חנוך צורף, יעקב ארק, ז'וזה גרינצוויג, גידי נאמן, גבי שילר, אורנע רייזמן, רועי הראל, אוהד דגן, קק"ל, ניר הר.

bottom of page