top of page

קרקע הידרוגיאולוגיה וצומח באגן נחל ציפורי

מיפוי קרקעות והערכה של תהליכים הידרולוגים באגן וכמויות וקצבים של חלחול ונגר עילי נעשה במסגרת פרק הידרו-אקולוגי בתוך מחקר מקיף לשיקום וניהול אגן נחל ציפורי. הפרק ההידרואקולוגי הכולל נעשה על ידי מורן פיתוח וייעוץ "הנחל ויובליו מתחילים בהרי נצרת, ובחלק מרכס תורען ועמק בית נטופה, דרך גבעות אלונים ועמק זבולון, עד שנשפך לנחל הקישון. גודל האגן כ-250,000 דונם (250 קמ""ר). " מטרות העבודה הן:
1. שיכלול מיפוי של חבורות הקרקע,
2. חישובי אגירות פוטנציאלית בקרקעות ובמערכות הסלע-קרקע
3. הבנת מנגנונים של התווך הבלתי רווי, התקדמות חזיתות ההרטבה, החלחול למי התהום והיווצרות הנגר העילי.
4. הבנת הקשר בין מערכות סלע-קרקע וצומח.
5. הבנת הקשר בין פני השטח, נטיית שכבות סלע ואפיונן, לבין מפלסי מי תהום ונביעת מעיינות ובארות והערכת נתיבי הזרימה התת קרקעית

הידרולוגיה, גיאולוגיה, תווך בלתי רווי, מיפוי קרקע, הזנת מעיינות, סלע-קרקע-צומח, אלון הגליל, רייינה, הר עצמון, כפא מנדא, קישון, יער אלונים, בתה, חורש אלון מצוי, חילחול, טרה רוסה, רנדזינה, רטיבות קרקע, גרומוסול, חבורת יהודה, חבורת הר הצופים, חבורת עבדת, תצורת תמרת, תצורת עדולם, תצורת מראשה

bottom of page