top of page

סקר אקולוגי באגני נבטים-שה-נוקדים וצאן 2021

נערך סקר בכ-40,000 דונם של הפזורה הבדואית בין נבטים ורמת חובב בתחום של אגני הנחלים נבטים עד צאן מטרת הסקר היא הכרת השטח, בעיקר בשטחים המעובדים בתוכו.
השטח מתאפיין לרוב בגבעות מתונות, עם מדרונות שחלקם סלעיים, וחלקם כוללים שכבת קרקע, וביניהם ערוצים. טווח הגבהים הוא 445-330 מ' מעפה"י בשיפועי נחלים של 1-2.5% ושיפועי מדרונות של 6-16%. על הגבעות פזורים עשרות כפרירים בגדלים שונים. כל אגני הנחלים שנסקרו הם אגני משנה של חלקו הדרומי של אגן נחל באר שבע. תצורת הסלע ברוב השטח היא גיר קירטוני עד קירטון רך-בינוני של תצורת עדולם מתקופת האאוקן. הצומח הטבעי הוא לרוב בתה פתוחה עד פזורה, בשלטון של נואית קוצנית על המדרונות, וחמד המדבר על שטחי הלס. בערוצים נמצאות גם שיחייה פתוחה או פזורה בשליטת מתנן שעיר.
האוכלוסייה הבדואית החיה בשטח זה יצרו סיכרונים ולימנים בערוצים (חלקם על בסיס מערכות עתיקות), בהם מגדלים כרמי זיתים ומספר מינים נוספים של עצי פרי. בחלק מהמקומות המטעים מטופחים ויוצרים עומדים מלאים, ובחלקם נמצאים רק עצים בודדים. נראה שישנם גם גידולים מושקים שיש בהם השקעה רבה. בנוסף, ישנו עיבוד קרקע (קילטור בעיקר) וזריעה של דגניים (בעיקר שעורה), הן בלימנים בקטעים ללא עצים, והן במדרונות בקרקע רדודה (לעתים עומק הקרקע הוא סנטימטרים ספורים בלבד).

 

בשנה זו שלא הייתה גשומה, בחלק מהמקומות לא הייתה זריעה, ובשטחים הזרועים, גובה הצמחים היה עד כ-15-10 ס"מ, ולרוב באחוז נביטה נמוך

הסקר כולל 24 תרשימי צומח בקטעים של מספר דונמים כל אחד, כולל רישום ותיאור של תנאי השטח, ועוד רישום צמחים בקטעים נוספים. נרשמו 101 מינים מ-29 משפחות, בעיקר ממשפחות המורכבים, הדגניים, פרפרניים והשושניים, בעיקר ממוצא ים תיכוני, אירנו טורני וסהרו ערבי.
תצפיות בעלי חיים ערכנו בסביבות אותם אתרי דיגום, ותצפיות רבות נוספות לאורך נתיבי התנועה. התצפיות נרשמו ב-GPS, כ-136 תצפיות. בסיכום שטחי שימושי השטח, השטחים המעובדים מהווים קרוב למחצית השטח.
הסומנו שטחים לשימור, הן כשטחי "אל געת" כדי לשמור על ערכי טבע, והן שטחים שקיים בהם סחף קרקע הדורש טיפול לעצירת התופעה.

פזורה בדואית, כפריר, תצורת עדולם, נואית קוצנית, חמד המדבר, מתנן שעיר, לענת המדבר, צמרנית הסלעים, גיבסנית ערבית, ערטל, עירית, שיכרון, מקור החסידה השעיר, מלוח קיפח, בוצין, סומקן, מלעניאל, אכילאה, גלונית, עכנאי, סלעית, חנקן נובי, עינחש, דרבן, שועל, לימנים,נגב, מדבר, נבטים, נחל צאן, נחל שה, נחל נוקדים, ניר הר, nir herr, קק"ל

bottom of page