top of page

סקר אקולוגי ברכס נמרוד ביער ובשמורה

הסקר האקולוגי בחלקה 1 של יער נמרוד נערך ב-156 דונם על גבי שלוש תצורות גאולוגיות של סלעי משקע מתקופת היורא ובמערך של סלעים וולקניים מהקרטיקון התחתון. הוא נעשה ב-10 עומדי יער, והוגדרו בו 12 יחידות צומח. שלב ראשון של הסקר נערך ביער בלבד בתחילת יולי 2018. סקר השוואתי משלים נערך באביב (תחילת מאי 2019) בכל יחידות היער, יער ובשמורה הסמוכה בשטח של 112 דונם, בה הוגדרו 7 יחידות.
היער כולל מספר מאפיינים ייחודיים המציבים אותו בערכיות גבוהה במיוחד:
• חלקת היער הקטנה יחסית בולטת בסביבתה ומוסיפה למגוון הביולוגי של סביבה זו של החרמון הדרומי. הדבר מתבטא בעצם קיומו של היער, בהרכב היער הכולל מספר מינים יערניים יוצאי דופן, ובהשפעת היער על תת היער. בנוסף, מערך גאולוגי ייחודי יוצר מגוון בתי גידול התורמים למגוון הצומח.
• כשני שליש ממיני הצומח שנרשמו בקיץ (100 מתוך 150) מוגדרים כ"נדיר מאד" בחרמון או שאינם מוזכרים תפוצת האזור ("הוגדרו כנדיר ביותר"). גם בסקר האביבי שנערך ביער ובשמורה היחס דומה: 157 "נדירים ביותר" או "נדירים מאד" מתוך 238 מינים.
• כמחצית מהמינים שנסקרו בקיץ (37% באביב, כולל בשמורה) משתייכים לצורת חיים של "עשבוניים רב שנתיים". אחוז גבוה כזה מאפיין את החלק הגבוה של החרמון, וכאן הוא מתבטא כבר בגובה הביניים.
• היער נמצא על התצורות הגאולוגיות באר שבע, חלוצה וכידוד מתקופת היורא המתבטאות ברצועות צרות שחשוב לשמרן.

 

• החוור וחרסיות של תצורת כידוד מהווה בית גידול ייחודי למינים נדירים.• תופעה גאולוגית ייחודית הנמצאת ביער היא "דיאטרמת יעפורי" הכוללת מספר רכיבים של סלעים וולקניים. תופעה זו שהיא חלק מהמכלול הטקטוני-וולקני של בקע נווה אטיב חשובה להכרת המערך והתופעות הגאולוגיות בחרמון, והמבנה הכולל מספר רכיבים יוצאי דופן היוצרים תנאים למכלול אקולוגי מיוחד.• ביער נובעים כ-5 מעיינות. רובם ככולם נובעים במגע של הדיאטרמה עם תצורת כידוד ובקו העתק ומחדרי בזלת הקשורים אליה. קיימת ביער בריכה בנויה שאליה מוזרמים חלק ממי המעיינות , אולם קיימים עודפי מים ודליפות ורצוי להסדירם.•מקורות מים אלה משמשים את החי באזור, כפי שמתבטא בסקר הציפורים. המים, יחד עם פירות מעצי החורש ואוכלוסיית החרקים המתפתחת בסביבה עשירה זו מעלה את המגוון הביולגי ונוצרת ביער מערכת אקולוגית עשירה ודינמית.•בהשוואה בין היער ושמורת הטבע, יתרון היער הוא במגוון המסלע המתבטא בשטח גדול יותר של תצורת כידוד וביטוי של תת יחידות בתוכו (בנוסף לתצורות באר שבע וחלוצה הנמצאות הן ביער והן בשמורה) ומגוון של סלעים וולקניים ונביעת מעיינות בסביבת הדיאטרמה. מגוון זה גורם למגוון גדול יותר של תצורות וטיפוסי צומח ביער. על כך ניתן להוסיף את שכבת היער הגבוה המוסיף נדבך למורכבות המבנית. מאידך, בשמורת הטבע כשטח פתוח, נמצאו מעט יותר מינים עשבוניים ומעט יותר מינים נדירים• קיימים איומים על היער המתבטאים בתוכנית להקמת שכונה, ובתוכנית לפריצת דרך דרכה. יש לבצע תכנון כך שצרכי האדם לא יגרמו לפגיעה ביער יחודי זה שיש לשמרו כערך בפני עצמו, כשימור השירותים האקולוגיים החשובים שהוא נותן על רקע ההתיבשות האקלימית המואצת בחרמון, וכיער קהילתי לפעילות תושבי הכפר.

אבן חול, בזלת בנאס, גיאולוגיה, דיאטרמת יעפורי, הר החרמון, יער נמרוד, מג'דל שמס, מחדר בזלת, מינים נדירים, מעיינות, מרגלות החרמון, סלעים וולקניים, צומח, ציפורים, רצועות צומח, שמורת הר קטע, תצורת א-שאטר, תצורת באר שבע, תצורת חלוצה, תצורת כידוד

bottom of page