top of page

הדינמיקה של משק המים - הר שני וריוב - אקולוגיה וסביבה 2016

משק המים ביער אלון התבור ובחורש אלון מצוי כמערכת דינמית המתפתחת ומתקיימת בבית הגידול. התפרסם ב"אקולוגיה וסביבה 2016 כרך 7 חוברת 1. מאמר זה מהווה המשך למאמר של מערך הסלע קרקע שהתפרסם ב-2015 [קישור].

Water regime dynamics un the rock-soil-tree system in Quercus ithaburensis woodland and in Quercus calliprinos maquis. Ecology and Environment 7 (1): 52-64 

עצי אלון התבור ביער הפארק בגבעות אלונים-מנשה, גדלים בכיסי קרקע בסלע קירטוני. גשמי החורף מחלחלים בסלע באיטיות ומצטברים בעומק של 3-1.5 מ'. באביב, העץ קולט מים מכיס הקרקע. במהלך הקיץ, המים שנאגרו בסלע הנקבובי נעים אל כיס הקרקע והשורשים בתנועה נימית. אלון מצוי הגדל בחורש באותו אזור, מעמיק שורש בסדקים של קירטון רך. החלחול כאן מהיר ומעמיק יותר, והמים נקלטים ישירות מהסלע.

הדיות באלון התבור מואץ מתחילת הלבלוב במחצית פברואר ועד לתחילת מאי. מכאן מתחי המים בקרקע ובעץ עולים, הפיוניות נסגרות חלקית בצהריים, קליטת המים פוחתת והדיות מתייצב. מסוף יוני ובמהלך הקיץ הדיות יורד בהדרגה, עד דעיכתו עם השלכת באמצע החורף. האלון המצוי ירוק העד קולט מים בקצב נמוך בחורף, הקצב מואץ עד תחילת מאי, ומיד לאחר מכן חלה ירידה הדרגתית עד החורף.

בשנים שחונות, הקליטה קטֵנה, ובשנים גשומות מאגר המים בסלע מתחדש ומאפשר קליטה של מים בשנים השחונות העוקבות.

על בסיס המחקר ניתן להעריך את מאזן המים של היערות והחורשים בארץ בהתאמה לתנאי הסביבה בהם הם מצויים, ואת יכולת ההשרדות במצב של התיבשות אקלימית עתידית. בתי גידול על קירטון נקבובי מאפשרים עמידות גדולה יותר בתקופות יובש ארוכות.

סלע, קירטון, אלונים, בתי גידול, קרקע-מים-צמח, דיות, טרנספירציה, חורש, יער פארק, קרקע-סלע, שורשים, תנועה נימית, נקבוביות, עקום תאחיזה, גשם, משקעים, רמת מנשה, הר חורשן, אלון הגליל, תמרת, רנדזינה, טרה רוסה, ניר הר, גאובוטניקה, גאולוגיה,

 

rock, chalk, rendzina, terra rossa, habitat, soil- rain, water-plant, Quercus ithaburensis, calliprinos, transpiration, roots, porosity, retention curve, Alonim, Horshan, GIS, Alon Hagalil, Timrat, geology, geobotany, Nir Herr

bottom of page