top of page

חלקות השבחה של אורן ירושלים מנטיעת 1985

nirforestecosoil.com,  אביב איזנבנד, אורן ירושלים, אילון כלב, אמציה, אקלום והשבחה, גבי שילר, זן מזרחי, חירן, יתיר, כרמיאל, מקור יווני, מקורות זרעים, משואה, נחושה, ניר הר, עדי נתיב, עין תות, עמי זהבי

"•חלקות האקלום וההשבחה של אורן ירושלים
מנטיעת 1985 לבחינת מקורות יוונים וישראליים -
בחינת גידול העצים ותכונותיהם ותמונת מצב עדכנית.
ב-1985, גבי שילר הקים חמש חלקות זהות להשוואת מקורות יווניים וישראלים של אורן ירושלים לאורך מדינת ישראל מכרמיאל עד יתיר. זה היה מהלך חשוב שמאפשר לנו לראות את התפתחות המקורות ובריאותם בתנאי אקלים שונים בישראל."
•בגיל 13 הוחלט להוציא את המקורות הישראלים מחלקות עין תות ומשואה (במשואה הושארו בודדים) לאחר שנראה היה שבריאותם נמוכה. חלקות אלה משמשות מאז כחלקות האם לזרעים.
•כיום (ע"פ הנתונים בגיל 26) נראה שמקור תערובת הזרעים הישראלית (תערובת עומדים נבחרים ואתרי אורן בר) גדל ובריא לא פחות מאשר המקורות היווניים.
•בדור השני, יש נחיתות מסוימת למקורות הישראלים בקוטר. בגובה אין הבדל בינם למקורות היווניים. יתכן שאחרי שנות בצורת מודגשת נחיתותם של אותם מקורות
•מקור אלקוש, שנלקח מיער מצטיין באותה תקופה (ונפגע לאחר מכן) לא הוכיח את עצמו. מתברר שיער הנראה טוב, לא בהכרח הוא מקור זרעים טוב.
•בחלקות הדרומיות (אמציה וחירן), גם מקור אלקוש מצליח למדי במדדי גובה, קוטר וחיוניות. נראה שבתנאים יבשים, הנגיעות במצוקוקוס נמוכה, ומאפשר גידול גם של מקור פחות עמיד.
•המלצות: רצוי לקחת זרעים מכל חלקה להכנת שתילים עבור האזור בו היא נמצאת (יתכן שלא מחלקת כרמיאל). יש יתרון לשימוש בזרעים של החלקות הדרומיות עבור הדרום, ולקבל און כלאיים של המקורות היווניים והישראלים.
•רצוי להמשיך ולגדל את כל החלקות ולבחון את התפתחותן, גם על רקע של שינויי אקלים עתידיים.

מאמר נוסף שנכתב בנושא לחץ כאן

bottom of page