top of page

האם אורן ברוטיה הוא צמח פולש או מין מקומי יציב

קיימת התייחסות לאורן קפריסאי כאל מין פולש, ובעקבות זאת עלו הסתייגויות על נטיעתו ביערות בישראל, ויערות הכוללים אותו הוגדרו בערכיות אקולוגית נמוכה. נבחנו השאלות האם אורן קפריסאי הוא מין זר והאם הוא מין מתפרץ. השאלה הראשונה נבחנה בעזרת השוואות של מפות תפוצה למפות גאולוגיות ותפרוסת משקעים, ובבחינת המשמעות של מרחק האוכלוסיות הטבעיות של המין. השאלה השנייה נבחנה בעזרת עבודות מחקר, בחינה בשטח ועדויות יערנים ומהנדסי יער.

התקבל שאורן קפריסאי הוא מין מקומי בישראל לפי קריטריונים המקובלים בעולם. אוכלוסיות טבעיות שלו נמצאות בגבול האזור הגאוגרפי של הגליל. הן נמצאות בסמוך ל"גליל הלבנוני" (אזור הגליל שבתחום לבנון), במרחק של 45-55 ק"מ מהגליל הישראלי, ובמרחק של כ-55 ק"מ מאוכלוסיות בר של אורן ירושלים שתנאי גידולו קרובים מאד לתנאי הגידול של א. קפריסאי. המרחק של אוכלוסיות טבעיות אלו של א. קפריסאי מהיערות הנטועים המרוחקים ביותר, שיש בהן התחדשות טבעית של זריעים בתוך העומדים, אינו גדול מכ-200 ק"מ. בקנה מידה של אגן הים התיכון, האזור של דרום לבנון יחד עם התחום הים-תיכוני בישראל, מהווה יחידה אחת. יחידה זו שייכת לאותו אזור אקלימי עם אותה מחזוריות אקלימית, על אותם סוגי מסלע ובאותן רצועות מקבילות של מרחק מהים, ורכסי הרים שכיוונם בקירוב צפון-דרום. בארצות אחרות באזור הים תיכוני ובכלל, מרחק זה נחשב מקומי. הגדרות של מין מקומי אינן מתחשבות בגבולות פוליטיים.

אורן קפריסאי גם אינו מין מתפרץ בתחומי ישראל. מתבססים בו זריעים בתוך עומדי היער, אבל הוא אינו מופץ משמעותית ולמרחק משמעותי אל מחוץ לעומדי היער. מתוך כך, א. קפריסאי אינו מין זר ולכן אינו יכול להיות מוגדר כמין פולש. הוא אף אינו מין מתפרץ, ולכן אין צורך בהתייחסות מיוחדת למין זה בהיבטים של מינים פולשים או מתפרצים.

to poster in English look here

pinus brutia, אבי שמידע, אורן ברוטיה, אורן ירושלים, אורן קפריסאי, אורנים, גבי שילר, הגליל הלבנוני, הפצת זרעים, הצמחים הפולשים בישראל, הרי השוף, ז'או מארק דופור דרור, זריעים, יערנות, לבנון, ניר הר, צביקה אבני, צמח זר, צמח פולש, קק"ל

bottom of page