top of page

שטח מוצף ביער רמת מגשימים - סקר להכרת התופעה

ביער רמת מגשימים בחלקה מס' 1 מול היישוב רמת מגשימים נמצא שטח שהוצף בחורף 2020. בורות שהוכנו לנטיעה כדי להשלים קטעי יער שהתנוון בחלקו, התמלאו מיד במים. השאלה הייתה אם ניתן לטעת בשטח זה ואילו מינים.
חפרנו מספר תעלות בדיקה עד לסלע האם כדי להבין את התופעה, והם התמלאו במים מיד גם כן. סלע האם הוא בזלת הכיסוי ועליה שכבת טוף. כמו במקומות נוספים ברמת הגולן, נוצרת שכבה אטימה בין קילוחי בזלת הגורמת להצטברות מים. שכבת הטוף מאפשר הולכה אופקית מהירה של המים.
רמת הגולן חוותה שנות בצורת ארוכות, לפחות 16 שנה של משקעים מתחת לממוצע הרב שנתי, כולל שנתיים של בצורת קיצונית ב-2014 ו-2016. השנתיים האחרונות יוצאות דופן ברמת המשקעים הגבוהה, ובתנאים אלה באה לידי ביטוי ההצפה בתנאים אלה של קיום שכבה אטומה בעומק. קרוב לוודאי שחלק ניכר מהעצים המנוונים והיבשים שהוסרו בסניטציה האחרונה, הגיעו למצבם בעקבות שנות היובש. יש כאן שילוב בין תנאי יובש העשויים לבוא לידי ביטוי גם ביערות אחרים בדרום רמת הגולן, לבין השפעה אפשרית של תנאי חוסר אוורור עקב עודף מים כפי שראינו השנה.
מצבם של עצי היער הם הסמן הטוב ביותר להצלחה של נטיעה חדשה. נראה שעצים רחבי עלים כמו אלות ואלונים מתפתחים בצורה טובה. עצי אורן הברוטיה מצליחים כאן בבתי גידול עם קרקע עמוקה, שכאשר מצטברים מים בעומק , הם פועלים כנראה לחיוב ואינם גורמים לחוסר אוורור. במצבים אחרים הצלחתם מוגבלת עד כדי התנוונות והתייבשות. ברושים בשטח חלקם נראים במצב טוב. הברוש רגיש להתייבשות ויתכן שהמצאות מים תחת בית השורשים עשוי להוות יתרון עבורו. אפשר לשקול נטיעת אקליפטוסים, של מינים העמידים הן לתנאים של מי תהום גבוהים והן לתנאי יובש בקיץ.
לסיכום, עדיפה נטיעה של רחבי עלים, בעיקר בשלוחה הסלעית ובעיקר של אלות שהוכיחו את עצמם בשטח זה. אפשר לנסות ולטעת אותם בקרחות שכנראה גדלו בהם אורנים לפני כן. אורנים, כמו אורן ברוטיה ניתן לטעת בעיקר בקטעים של הקרקע העמוקה יותר בשטח זה, ולא בקרחות היער המבטאות כנראה תנאים שאינם מתאימים לאורנים. גם ברוש מצוי אפשר לטעת בהתאם לבתי הגידול בהם נראים טוב בשטח. מתאימה נטיעת אקליפטוסים ואפשר לנסות גם נטיעת ארזים או אורן הצנובר במקומות הנראים מנוקזים יחסית.
בנוסף, סמוך לשלוליות הנשארות לאורך חלק מתקופת האביב והקיץ, ניתן לנסות נטיעה של עצי בוסתן כמו תאנים ורימונים.

אופק b, אורן ברוטיה, בזלת הכיסוי, גרומוסול, הידרולוגיה, חרסית, חתך קרקע, טוף, יער, נביעות מים, ניר הר, סלעים וולקניים, פרוטוגרומוסול, קרקע, רחבי עלים, רמת הגולן, רמת מגשימים, שטח מוצף, שלוליות, שנה גשומה

bottom of page