top of page

סקר אקולוגי ביער שפרעם

סקר אקולוגי נערך ביער שפרעם בשנת 2016, כשלב ראשון לקראת תכנון נטיעה. השטחים לסקר הוגדרו על פי שימושי השטח המאפשרים נטיעה, לפי התוכנית הסטטוטורית המפורטת המאושרת של יער זה, ואינם נטועים עדיין. יתכן שבחירה זו אינה מהווה דיגום אקראי של השטח, אבל במידה רבה היא יכולה לשמש כדיגום כזה, המייצג את יחידות הסלע-קרקע-צומח של כל האזור. האזור מתפרס על שלוש יחידות מבניות גאולוגיות וכולל שמונה תצורות\פרטים גאולוגיים. עליהם נמצא כל טווח תצורות הצומח מעשבוניים חד שנתיים עד שיחייה צפופה.
הסקר כולל תיאור מפורט של יחידות הצומח בליווי תמונות ותיאור תכונות השטח, ומיקומן על גבי מפות גאולוגיות ואורתופוטו. נערכה אורדינציה והתאמה של יחידות הצומח למסלע, ונערך סקר ציפורים וקבוצות חיים נוספות.

שפרעם, הגליל התחתון, חבורת יהודה, חבורת הר הצופים, שיחייה, גריגה, בתה, עשבוניים, אורדינציה, סקר ציפורים, פרוקי רגליים, קק"ל, ניר הר ,
Shfar'am, Lower Galilee, Garigue, Bata, ordination, birds, Nir herr, KKL,JNF

bottom of page