top of page

סקר עצים בוגרים לקראת בניה באלון הגליל

מוצג פרויקט בנייה בהיבט של שימור העצים, על כל השלבים הנדרשים לקבלת היתר העתקה, ותיאור תהליך שימור העצים מהתכנון ועד סיום הבנייה, בדגש על מאמץ לשימור עצי היער במגרש
בנית בית תוכננה במגרש באלון הגליל המגרש נמצא בתוך יער אלון התבור בשטח שיועד לבניה.
מיקום הבית יועד מלכתחילה לקטע של קרחת יער, אולם גם מיקום זה היה בקרבה צמודה של עצים.
נערך סקר עצים לפי כללי עריכת סקר על פי הנחיות משרד החקלאות פקיד היערות. מטרות הסקר היו:
דרישה פורמלית לסקר לצורך מידע לפקיד היערות וקבלת היתר להעתקת עצים
הכרת העצים וסביבתם כבסיס לתכנון של שמירתם של מרבית העצים במהלך הבניה ולאחר מכן.
הסקר כלל את הרכיבים הבאים:
ריכוז ממצאים והמלצות. בשטח הסקר נמצאים 24 עצים, מהם 14 הם אלון התבור בוגרים. 18 עצים הומלצו לשימור ו-2 להעתקה. הומלצו לכריתה רק שלושה עצים, הנמצאים בתחום הישיר של הבית ואינם מוגדרים כבוגרים,
תשריט של מודד. עליו סומנו מספרי העצים ויעוד (סטטוס) העצים (לפי מפתח צבעים מקובל).
מפרטים של שימור והעתקה. כולל מפרט אגרונומי מיוחד לשימור המותאם לפרויקט זה.
טבלת המודד עם נתוני מיקום העצים, ונתוני גובה וקוטר של העצים (מעודכנים על פי מדידות הסקר.
טבלאות מפורטות של תוצאות סקר העצים, הכוללים את חישוב הערכיות וחישוב הערך החליפי של כל העצים, ופירוט הפרמטרים שהובילו לחישובים.
תמונות העצים שנכללו בסקר.
העבודה כללה המשך שימור ומעקב . הוצגו הפרקים הבאים:
מהלך העתקת העצים
פעולות שימור העצים הצמודים לקירות הבית
גימור השימור ושילוב העצים בפיתוח המגרש.


 

אלון הגליל, אלון התבור, סקר עצים, פקיד היערות, העתקת עצים, העתקת אלונים, שורשים, בניה, שימור עצים, ניר הר,

bottom of page