top of page

התייבשויות ביער ובחורש - השפעת בתי גידול ומטאורולוגיה 

פיזור המשקעים בזמן ובמרחב אפשר התמקדות בהשפעת גרעון המשקעים היחסי על התייבשויות ביערות האורנים, ביערות הפארק ובחורשים.
כל עומד של יער וחורש טבעי, ואף יערות נטועים, נמצאים בשיווי משקל עם בית הגידול בהם הם גדלים, והתייבשויות מתרחשות לאחר ירידה יחסית מתמשכת במשקעים.
בין 2011-2008 נוצר גרעון משקעים בדרום הארץ שהתבטא בכתמי התייבשות באורן ירושלים ביער יתיר, ובהתייבשות מחטניים בשפלה, ובעיקר אורן הצנובר וברושים הרגישים ליובש.
בין 2017-2014 היו שתי תקופות בצורת יוצאת דופן בצפון הארץ ונוצר גרעון משקעים משמעותי בצפון, שהתבטא בהתייבשויות ביער ובחורש, בעיקר במספר מוקדים.
ההתייבשויות בכל אזור מתרחשות בבתי גידול שאגירות המים בהם קטנה יותר. ביניהם ניכרות התייבשויות בכיסי קרקע באבן גיר או בדולומיט קרסטי, ובקרקע עמוקה יחסית בקטעים בלתי מסולעים.
יש יתרון ליערות וחורשים בבית גידול על קירטון בינוני המכוסה נארי האוגר מים בסלע ומאפשר קיום לאורך רצף שנות בצורת.
ביער אלון התבור יש יתרון ליער פארק ללא מלווים. בבית גידול הכולל מלווים נוצרת תחרות ועצי אלון התבור עלולים להתייבש בשנים קשות.
היקף התופעות במרבית בתי הגידול עדיין אינו גדול, גם אם הוא עורר חשש בשלב הראשון. יתכן שאפשר לראות זאת כתהליך טבעי ביער בבתי גידול אלה. אם בעתיד יהיו רצפי בצורת גדולים יותר, היקף התופעה עלול לגדול ויש להיערך לתרחיש זה.

התייבשות עצים, אלונים, אורנים, מחטניים, מטאורולוגיה, בתי גידול, בצורת, יער יתיר, יער חרובית, השפלה, חוף הכרמל, גליל מערבי, גליל מזרחי, אלונים-מנשה, רמת הגולן, קירטון, קרקע רדודה, אבן גיר, דולומיט, קרסט, אורן ירושלי, אורן הצנובר, אלון התבור, אלון מצוי, יער אחיהוד, יער כברי, יערה, אילון

bottom of page