top of page

מיפוי צומח טבעי - שתי גישות והתכנסות למדריך מיפוי אחד

בעשור הראשון של שנות האלפיים פיתחנו בקק"ל שיטה למיפוי הצומח הטבעי. הפיתוח נעשה בתהליך יסודי ומעמיק בהשתתפות של כל סוגי המשתמשים במפות השליטה תוך דיונים והערות [ראה מפות שליטה עם צומח טבעי]. קק"ל הייתה הגוף הראשון לפיתוח שיטה אחידה מיד לאחר מכן החל לעבוד צוות משותף למספר ארגונים בתהליך של פיתוח שיטת מיפוי משותפת שהגיע להסכמות ועדיין נשארו מחלוקות. מרבית שלבי העבודה מוסכמים. נתמקד בנקודת המחלוקת העיקרית - אפשר לחלק את הצומח לקבוצות גובה עכשוי על פי גישה נופית ("מבנית") ואפשר לחלק את הצומח על פי גובה הצמחים במצבם הבוגר והבלתי מופר של המינים כפי שהיה מקובל בעבודות הגאובוטניות ובסקר היערני. שתי הדרכים המבטאות גישות והשקפות שונות יכולות להתקיים במקביל ולתת אותם תוצרים בקירוב שיאפשרו מינוח ומיפוי על אותו בסיס על ידי כל הגופים הממפים בארץ. מוצגים הדרכים, המשמעויות, ההבדלים וגם תבנית העבודה הדומה והתוצרים האחידים. הוצע לקבל את שתי השיטות כשיטות עבודה אפשריות. מוצע לקבל שיטת העבודה להגדרה של צורת החיים על פי המינים כשיטת העבודה העיקרית שתמשיך לשמש בקק"ל בסקרי הצומח והמיפוי. בסופו של דבר נכתב מדריך [קישור] המתבסס בעיקרו על השיטה "המבנית", עם נספח שנכתב ע"י ניר הר המתאר את הגישה המוסברת כאן. הסקרים האקולוגיים [ראה] נעשו בהתאם למדריך ולנספח.
 

מיפוי צומח, עצים, שיחים, בני שיח, יער, חורש, שיחייה, בתה, עשבוניים, מין שולט, יער צפוף, יער פתוח, יער פזור, שיחייה צפופה, שיחייה פתוחה, שיחייה פזורה, צומח עצי נמוך, צומח שיחני גבוה, צורות חיים, תצורות צומח, טיפוסי צומח, בתי גידול.' ניר הר, קק"ל, KKL, JNF

bottom of page