top of page

סקר אקולוגי בתחום תוכנית יער עמיעד (יערות עמיעד ורכס לבנים) 2023

נערך סקר קרקע-צומח-ומכלול אקולוגי כחלק משלבי התכנון של תוכנית יער עמיעד הכולל את יערות עמיעד (בגליל העליון המזרחי) ורכס לבנים (בגליל התחתון המזרחי, החל מנחל צלמון)
השטח נמצא בשיפולים המזרחיים של קמר הרי הגליל ולכיוון בקע הירדן והכנרת. השטחים שנסקרו יכולים ללמד על החוקיות בצומח ובאקולוגיה של כלל השטח. ככל שמתרחקים מציר הקמר ומתקרבים לכנרת, מתבטאות חבורות גאולוגיות צעירות יותר. החל מחבורת יהודה העתיקה וחבורת הר הצופים בסביבת מחלף צלמון דרך חבורת עבדת מתקופת האאוקן (תצורות תמרת ומעליה תצורת בר כוכבא) הקיימת במרבית השטח, ועד תצורות צעירות מתקופת הנאוגן בקרבת הכנרת. ובנוסף, מצויים שטחים המכוסים בבזלת הכיסוי. חילופי מסלע גורמים לחילופי צומח. בנוסף לכך, הירידה לכיוון הכנרת מתבטאת בעליית הטמפרטורות, הגורמת לכשעצמה לשינויי צומח, בעיקר להגדלת רכיב השיזפים בתצורת הצומח דמוית הסוואנה. מכלול הגורמים הפיסיים מאפשר מגוון ביולוגי רב במערך שטחי הסקר.
התוכנית הכוללת הכרה של תצורות וטיפוסי הצומח ומיקום של מינים מוגנים ובסכנת הכחדה של צמחים ובעלי חיים, יוצרת תשתית של הכרת השטח כרקע לכל תכנון עתידי תוך שמירה על המערכת האקולוגית. ייעודי השטח המתוכננים מותאמים לתכונות השטח ולצרכים.

השטח כפי שהוא כיום כולל שטחים פתוחים ומעט עומדים של יערות נטועים, ובו משולבים מספר יישובים, שטחים חקלאיים ומספר קטן של כבישים. תכנון נכון יאפשר שימור של המערכת האקולוגית לצד הנגשתה לטובת התושבים והמבקרים. שלב ראשון של הסקר נערך כבר ב-2013 בקרבת מחלף (אז עדיין צומת) צלמון המוצג ברכס לבנים - סקר אקולוגי. בחורבת חוקוק הנכלל בתחום הסקר הנוכחי נערך סקר אקולוגי מפורט יותר המוצג בנפרד בסקר אקולוגי תל חוקוק 2022

תוכנית סטטוטורית, סלע-קרקע-צמח, תצורות צומח, מגוון ביולוגי, שיזף מצוי, שיזף השיח, חרוב מצוי, אלת המסטיק, אשחר א"י, יער פארק, שיחייה, בתה, נחל צלמון, נחל עמוד, נחל גף, לבנים, כחל, אליפלט, חוקוק, קק"ל, ניר הר, יער עמיעד, חבורת יהודה חבורת הר הצופים, חבורת עבדת, אאוקן, תצורת תמרת, תצורת בר כוכבא,ניאוגן, סקר אקולוגי, מערכת סלע-קרקע-צמח, חורבת חוקוק, צומת נחל צלמון, מחנה עמיעד, גליל תחתון, יער פזור, עשבוניים, המוביל הארצי, אלה א"י, נץ חלב איזמלני, דמוי סוואנה, כחל

bottom of page