top of page

סקר אקולוגי בסביבת תל חוקוק 2022

"סקר אקולוגי נערך בתל (חורבת) חוקוק עם הזואולוג רועי טלבי כחלק מסקר מקיף שנערך בתחום תכנית יער עמיעד. לקראת הכנת התוכנית לפיתוח אזור התל, הושם דגש מיוחד על סביבה זו.
מיפוי צומח נערך בשלבי הסקר הקודמים. בגבעה של תל חוקוק ובסביבתה הקרובה על קירטון של תצורת תמרת המכוסה נארי תואר יער פתוח של שיזף מצוי עם אלה אטלנטית ואשחר א""י במספר הרכבים. בסביבת המעיין תואר יער צפוף של שיזף ואלה אטלנטית. על בזלת הכיסוי, במרכז התל נמצא יער פזור דמוי סוואנה של שיזף מצוי עם שיזף השיח. כך גם על קרקעות עמוקות יחסית בסביבתו. הסקר נעשה כחלק מהסקר האקולוגי הכולל בתכנית יער עמיעד המוצג כאן: [
קישור לסקר עמיעד]
האלה האטלנטית ובית גידולה – האלה גדלה במקומות מסולעים ומחדירה את שורשיה לנארי ולקירטון המשמש לה מאגר מים. אלה אטלנטית מגיעה כאן לאחוז כיסוי של  30% מתוך העצים ביער הפתוח במדרון שבו כלל העצים מכסים 10% , ולכיסוי של 48% של  מתוך היער הצפוף ליד המעיין שכיסויו הכולל הוא 80%. נוכחות זו של אלה אטלנטית היא יוצאת דופן וראויה לציון בסביבה זו ומהווה מופע מיוחד יחד עם השיזף.
השיזף המצוי גדל על קרקעות העמוקות יותר, ובחשיפות שנעשו בחפירות הארכיאולוגיות נראו שורשי השיזף מרוכזים במגע בין הקרקע והסלע, כך שגם השיזף נהנה מהמים האגורים בסלע.
פעילות בעלי חיים – הנושא מוצג בהרחבה נוספת ב
-תל חוקוק – פרקי אקולוגיה מאת רועי טלבי 2022

צבאים - על הגבעה ראינו גללי צבאים של זכרים ונקבות, מתחת לשיזף ובשטח פתוח יחסית בין עצי השיזף. כזכור, בסקר שלנו ברכס לבנים מצאנו (הסוקר רועי פדרמן) גללי צבאים בשני פוליגונים, בשטח הנמצא ביער פזור דמוי סוואנה של שיזף מצוי, בדומה למצב כאן. תצפיות מאתר BIOGIS מראות תפוצה של צבאים מצפון למוביל הארצי, רק תצפית אחת בקרבת הסקר שלנו, ואוכלוסיה נוספת דרומית לנחל צלמון (דרומית לכביש 807). מפה כללית של רט"ג מראה לכאורה שיש קישוריות בין האוכלוסיות באזור. יתכן שגדר המוביל הארצי מהווה מחסום, אבל קשר היה יכול להתקים דרך נחל צלמון, דרך נחל עמוד ובקטעים נוספים. יש לבחון את מידת התנועה החופשית של צבאים באזור, ובזו מידה הפרטים שסימניהם ניצפו כאן קשורים לשאר האוכלוסיות ובמה אפשר להקל עליהם.מערות ומאורות - במתלולי הנארי נוצרות מערות בתוך "הנארי התחתון" בחיפוי "הנארי העליון" ומערות בגדלים וצורות שונות משמשות לפעילות דורבנים וגיריות, ומערות גדולות משמשות לטורפים כמו זאב ו\או צבוע, ואף נמצאו שרידי עיזים במאורת טורף.עטלפים – בתוך מערה באתר החפירות נמצא עטלף חרקים פרסף גדול. תצפית דומה, של פרט בודד של אותו מין, נמצא מצפון לעין חוקוקליד המעיין והפלג שמענו בלילה קולות של שועלים ותנים.זוחלים - נראתה פעילות של נחשים כמו צפע (פרט מת ונשל) וזעמן מטבעות נשל. לטאות בתנועה – נראו חרדון מצוי ונחושית עינונית. נמצאו תטולות של מניפנית הגליל. בתקרות של מערות פתוחות יחסית.דו חיים - קרפדות וצפרדעים נמצאו בתוך קרקע לחה בעת חשיפת באר, הועברו לפלג זורם סמוך ונקלטו היטב

חורבת חוקוק, עין חוקוק, בית כנסת עתיק, כביש 65, חפירה ארכיאולוגית, יונקים, זוחלים, נחשים, לטאות, דו חיים, צפרדע הנחלים, קרפדה ירוקה, מעיין, שיזף מצוי, אלה אטלנטית, צבי א"י, קק"ל, ניר הר, רועי טלבי

bottom of page