top of page

התבססות זריעי אקליפטוס בצמוד למים ותחת עצים בוגרים בלבד

מסוכמות תצפיות שנערכו בבקעת הבטיחה באגן המג'רסה ובכביש 65 בין צומת גולני וכדורי. מטרת התצפיות הייתה לבחון התבססות זריעים של אקליפטוסים בסביבה של ריכוזי אקליפטוס בוגרים ובקרבת מקורות מים עד מרחק מסוים מהם.

נמצא שהתבססות של זריעי אקליפטוסים מתרחשת רק תחת עצים בוגרים (או עד טווח מטרים בודדים מהם לכל היותר), ורק במקומות שקיימים בהם מי תהום גבוהים בעומק של 1-0 מ' ליד נחל זורם (או מקווה מים כלשהם). ערוץ זרימה עונתי (המגיע לרוב משדה סמוך), המרכז מים לתוך שדרת האקליפטוס, יכול לאפשר התבססות של זריעים בודדים.

אין התבססות של זריעי אקליפטוס במקומות שאינם עונים על שני התנאים יחד (תחת העצים ובצמידות למקור מים). הם אינם נקלטים ומתבססים תחת עצים שאין בהם מקור מים, ואינם נקלטים ליד מקור מים שלא תחת עצי אקליפטוס בוגרים. באזורים של מי תהום גבוהים יחסית במרחק של מטרים ממקור המים ומחוץ לשדרת האקליפטוסים עשויים להתפתח צמחים של בתי גידול לחים ממקור בר טבעי או צמחים פולשים, ואין בהם זריעי אקליפטוס.

מתוך כך, לאקליפטוס המקור אין מאפיינים של צמח פולש. הוא עשוי להתבסס רק תחת עצי האם, אינו מתרחק מהם, ורק במצבים מסוימים של המצאות מקור מים. אם וכאשר יש התבססות בתוך שדרה של עצים בוגרים, אין בכך כל בעיה מיוחדת.

ובהתאם לכך, המסקנה המתבקשת היא שאם וכאשר נדרשת הרחבת כביש, בשלב התכנון יש לעמוד על כך שאקליפטוסים או כל שדרה אחרת תשמר בשולי הכביש או בין נתיבים. בשלב שישנה כבר תוכנית ראשונה, יש לסמן במדויק את תחום הכביש ולהסיר רק עצים הנמצאים בתוכו. כל שיקול אחר לכריתת עצי אקליפטוס מחוץ לתחום זה אינו נכון.

איקליפטוס, חורשה עירונית, יער עירוני, שלולית עונתית, בריכת חורף, חמרה, קרקע, שועל, חרסית, דילול, חליפים, נצרים, אורתופוטו, חמציץ נטוי, גליפוסט, ראונדאפ, אילנות, אירוס הארגמן, צמח אדום, אזוביון דגול, בן חצב יקינטוני, התייבשות עצים, מתאם פירסון, קורלציה, עושר מינים, אורדינציה, Oxalis pes-caprea, Eucalyptus camaldulensis , ניר הר, https://www.nirforestecosoil.com/

bottom of page