top of page

הכרת המערכת ההידרוגיאולוגית באגן נחל השופט

וחוות דעת למניעת פגיעה בשפיעת המעיינות ובכלל המערכת הביוספרית ברמת מנשה

 

במסגרת תוכנית לניקוז הביוב של יישובי רמת מנשה אל מט"ש כפר יהושע בעמק יזרעאל, נדרשת חפירת תעלות להולכת הצינורות, באזור זה הכולל מעיינות רבים. הנחת קו הביוב בתת הקרקע עלולה להעמיד בסכנה את מוקדי המעיינות ואת כח סביבתם האקולוגית, ע"י יצירת מכשול פוטנציאלי בתוך אופק ההזנה למעיינות. 
הלימוד הפרטני של המערכת ההידרוגיאולוגית במיקומים המיועדים לצינורות, משמש בסיס להמלצה לאופן העברתם בצורה המיטבית תוך מניעת פגיעה במעיינות ובכל המערכת האקולוגית והביוספרית של רמת מנשה כתוצאה מכך.

רקע הידרוגאולוגי של האזור מוצג כאן: [הידרוגיאולוגיה בקירטון חבורות עבדת והר הצופים ברמת מנשה]

מטרת הסקר היא אפיון נקודתי של האקווה המזינה מעיינות, המצויים בקרבה לקווים המתוכננים ואשר סווגו כמעיינות בדרגת סיכון הידרולוגית גבוהה. לאחר בחינה בשטח של מיקום המעיינות וריכוז מידע גיאולוגי והידרולוגי, הוחלט לבצע קידוחי בדיקה לצורך ריכוז המידע, להכרה טובה יותר של מבנה תת הקרקע, ובעיקר, איתור אופקים של מי תהום

הסקר בוצע באמצעות סדרה של קידוחי ניסיון לעומק של 8 מ' סביב מוקדי המעיינות.

במהלך הקידוחים, שנעשו בליווי גיאולוגי נעשה דיגום של סלע-קרקע והמצאות מים במקטעי עומק של 1 מ'. התקבל רישום של הרכב המדגמים באופן גרפי ותיאורי, ונמסרו המדגמים. בהמשך, נערך תיאור מדוקדק נוסף שלנו עבור כל מקטע עומק, וכל שלבי הרישום מוצגים בהמשך. מי תהום מסומנים בעומק בו נמצאו, ובעומק אליו עלו לאחר התייצבות. ניתוח המצב ההידרולוגי נעשה על בסיס כל שכבות המידע ובעזרת המידע מהקידוחים.

ריכוז המחשות נוסף של הזנת המעיינות מוצג במצגת [מילוי חוזר במעיינות באגני הנחלים ציפורי והשופט]

bottom of page