top of page

מפות שליטה כולל מיפוי צומח טבעי חורשן-חן-אלונה-גלעד

במהלך השנים 2009-2003 נערך מיפוי צומח טבעי בשטחים הפתוחים של ארבעה תחומי יער בהר חורשן, גבעות אלונה וגלעד ברמת מנשה. הייתה זו הפעם הראשונה שהצומח הטבעי חולק לפוליגונים, הוגדר ונכנס למפות השליטה של קק"ל. לצורך כך פותחה שיטה של מיפוי צומח טבעי שקדמה למדריך מיפוי הצומח הטבעי שיצא מאוחר יותר והתבסס בחלקו על השיטה שפותחה כאן. היוזמה הייתה של המנהל דאז של אזור מנשה-השרון שלמה ברנד שרצה להכניס תוכן לשטחים הנמצאים באחריות קק"ל (שנקראו מאוחר יותר "מקרקעי הייעור"), שאינם יער נטוע. ניר הר (אז במעמד של "עובד שדה" באזור), עבר בשיטתיות בכל תאי השטח בהליכה רגלית בשטח ובעזרת אורתופוטו, הגדיר פוליגונים הניתנים לאפיון תאר את תוכנם. התהליך נעשה תוך משובים עם מהנדס היער יבגני דני, עם יערנים, מחלקת היער במרחב ועם אגף הייעור, וכך גובשה השיטה. התוצר הוא מפת שליטה 1:10,000 הכוללת לצד עומדי היער הנטוע, עומדים של צומח טבעי. גליון המפה כולל טבלה מפורטת וסימנים מוסכמים. המפות של יערות חורשן וחן כוללים בעיקר חורש אלון מצוי ויער אלון התבור. מפת יער אלונה היא בעיקר יער אלון התבור (עם אלה א"י ולבנה רפואי), ומפת יער גלעד כוללת את יער אלון התבור, שיחייה, בתה ועשבוניים. התוצרים האלה הניעו מהלך של פיתוח שיטת מיפוי אחידה שיצרנו עם הגופים הירוקים הנוספים, ועל כך [ ראה כאן ].

מיפוי צומח, עצים, שיחים, בני שיח, יער, חורש, שיחייה, בתה, עשבוניים, מין שולט, יער צפוף, יער פתוח, יער פזור, יער דליל, שיחייה, גריגה, בתה, שיחיית גדות, עשב רב שנתי, צורות חיים, תצורות צומח, טיפוסי צומח, בתי גידול, מקרקעי ייעור, מפת שליטה, עומדי יער, בקרה קרקעית, אורתופוטו, הר חורשן, יער חן, יער אלונה, יער גלעד, אלון מצוי, אלון התבור, אלה א"י, לבנה רפואי, אלת המסטיק, אשחר א"י, סירה קוצנית, ניר הר, קק"ל, KKL, JNF

bottom of page