top of page

חורשת הסרג'נטים - תכנון הממשק לשימור המערכת האקולוגית

חורשת הסרג'נטים ניטעה לפני כ-80 שנה. כחורשה של ייעור משקי בלב פרדסים. בינתיים הוקמו שכונות מגורים סביבה, ובתוך כך היא דוללה בשנת 2000 בקירוב מצפיפות של 500 עצים לדונם לכ-100 עצים לדונם. מאז היא חורשה בניהול יערני מבוקר, עם ריכוז יוצר דופן של מיני צמחים ייחודיים ונדירים, ופתוחה ומונגשת לקהל.
נעשה בחורשה סקר צומח בשנים 2008-2007 ונמצא ריכוז צמחים ייחודי, נדיר ויוצא דופן. באותה תקופה, החורשה הייתה עדיין צפופה למדי, וריכוז הצמחים שנמצא בה משקף את התנאים של אותו זמן. במהלך השנים התרחשו שריפות בחלק מהשטח ובוצעו דילולים שהיו בתחילה מדורגים בתכנון יערני שקול. ב-2015 נעשה דילול חזק מדי במהלך אחד, במטרה של פתיחת היער עבור התפתחות הצומח המקומי. הוא גרם לעקת דילול ונראה שלא היטיב עם תת היער ועם הצמחים המוגנים והנדירים. ובתוך כך התפתחה בעיה המאיימת על הצומח הנדיר ביער והוא החמציץ הנטוי
מטרת העבודה הנוכחית היא לבחון את השפעתה של חופת האקליפטוסים על הצומח המקומי ועל בריכת החורף. לבחון את הגישה שיער נטוע, ובעיקר האקליפטוס, מפריע לכאורה לצומח המקומי. כיצד זה שהצומח הייחודי התפתח דווקא תחת יער צפוף, והאם פתיחת היער תשפר את עושר המינים הגבוה והנדיר מלכתחילה.
המסקנות מסתכמות בהיבטים הבאים:
•השפעת האקליפטוסים על איכויות צומח באזור - מידת הכיסוי בחופת אקליפטוסים נמצאת במתאם גבוה במובהקות גבוהה למשתנים שונים של איכויות צומח, כולל מספר המינים, מספר המשפחות, ומספר המינים הנדירים והאדומים. במספר המינים האדומים (18 מתוך 21 באזור), המתאם גבוה מאד, וכיסוי האקליפטוסים הוא הגורם הסביבתי היחיד שיש לו מתאם לנושא זה.

השפעת האקליפטוסים על איכויות צומח בחורשה - על פי המדידות בחורשת הסרג'נטים, יש יתרון ליער האקליפטוס בצפיפויות בינוניות ואף בינוניות-גבוהות (כפונקציות אופטימום) עבור חלק ניכר מהמינים המוגנים והנדירים, ורק מיעוטם פוחתים עם עליית הצפיפות.•דילול דרסטי והשפעתו על בריאות העצים הנותרים ועקת דילול - הדילול החזק מדי שנעשה שלא בהתאם לתוכנית ולא בהתאם לתורת ניהול היער כאמור, התבטא בתמותה של עצים נוספים, ככל הנראה כתוצאה מעקת דילול. כמו כן, מדד בריאות העצים יורד ככל שעוצמת הדילול (המתבטאת בהפחתה של מספר העצים) הייתה גדולה.•השפעת אקליפטוסים על איכות בריכות עונתיות - השוואת נתוני בריכות עונתיות בשרון מראה שבסביבת אקליפטוסים רמת החמצון נמוכה יחסית והחומציות גבוהה, אולם, מספר המינים החיים בבריכות בסביבת האקליפטוס הינו רב יחסית. נראה שהתנאים בסביבה זו ובעיקר ההצללה החלקית מתאימים לאותם מינים, ולעושר המינים בכלל. בשלולית בחורשת הסרג'נטים נמצאו 28 מינים מ- 14 קבוצות (טקסונים) של בעלי חיים. זה מבטא מגוון בינוני-גבוה בהשוואה לבריכות אחרות באזור זה.•החמציץ הנטוי התפשט באזורים מסוימים בחורשה, בעיקר במשולש שבסיסו בקרבת השלולית, ושם הוא מהווה בעיה משמעותית. ריסוס החמציץ בחורשה מיצה את עצמו וככל הנראה גרם נזק רב לצומח המקומי, וצפוי לגרום נזק נוסף לצומח ולסביבה

איקליפטוס, חורשה עירונית, יער עירוני, שלולית עונתית, בריכת חורף, חמרה, קרקע, שועל, חרסית, דילול, חליפים, נצרים, אורתופוטו, חמציץ נטוי, גליפוסט, ראונדאפ, אילנות, אירוס הארגמן, צמח אדום, אזוביון דגול, בן חצב יקינטוני, התייבשות עצים, מתאם פירסון, קורלציה, עושר מינים, אורדינציה, Oxalis pes-caprea, Eucalyptus camaldulensis , ניר הר, https://www.nirforestecosoil.com/

bottom of page