top of page

סקר אגרונומי - אקולוגי - יערני בשושנת הכרמל, חיפה

נערך סקר לבחינת ההשפעה של אפשרות בניה של בנין רחב וגבוה על סביבתו ברחוב שושנת הכרמל בחיפה. השכונה וסביבתה מהווים אזור בעל ערכיות נופית ואקולוגית גבוהה. עצי אורן הצנובר בחצרות, שלכשעצמם הם בעלי ערך מורשת גבוה, מהווים המשך לחורש של נחל לוטם הסמוך. נחל זה, יחד עם מספר נחלים הנכנסים בין שכונות חיפה מהווים המשך אקולוגי לפארק הכרמל הסמוך, והשילוב בין שכונות בעלות בתים נמוכים לחורש של שטחים הטבעיים, מהווה המשך למרחב הביוספרי הסמוך של הר הכרמל. נערך סקר למדידת העצים והכרת מכלול היער והחורש בסביבה.

ב"שנת היער העירוני" שהוכרזה ב-2018 (וברוח "חזון היער העירוני" בכלל), ישנה חשיבות על שימור כל מרקם היער העירוני, ובעיקר במקומות שהוא מפותח כמו בסביבה זו. עצי אורן משפיעים במיוחד על רווחת האדם.

לאור זאת, ישנה חשיבות גבוהה לשמור על כל העצים בחצרות של שושנת הכרמל, הן במגרש המיועד לבניה מחדש, והן בחצרות השכנים. בנייה גבוהה עלולה לפגום בתנאי תאורת השמש החיוניים לעצי האורן ולפגיעה באוורור הדרוש להם. חישוב רדיוס השורשים המוגן בהתאם לנתוני תוכנית הבניה, מראה שמרבית העצים במגרש ובמגרשים השכנים צפויים להפגע והם נמצאים בסיכון. יש לצמצם את הבנייה לגובה ולרוחב ולהמנע מחפירות שונות בטווח זה.

שושנת הכרמל, חיפה, יער עירוני, פארק הכרמל, שמורה ביוספרית, אורן הצנובר, אורן הגלעין, אורן הסלע, הכרמל המערבי, נחל לוטם, תצורת ערקן, תצורת מוחרקה, עצים לשימור, סקר עצים, ערך חליפי, פקיד היערות, אקולוגיה, אגרונום, ניר הר יער וסביבה, תמ"א 38, שימור עצים, https://www.nirforestecosoil.com/

bottom of page