top of page

נסיונות במתקנים לשיפור סביבת השתיל - מצגת

נבחנו חיפויי קרקע שתכליתם לשפר את סביבת השתיל על ידי ריכוז מי גשמים וטל ושיפור סביבת השורשים: מתקני טל-יה, יריעות bruash-blanket וחיפוי ברסק עץ. כמו כן, נוסתה העתקת עצים למצע אפר פחם ונטיעה עם גידור פרטני. בחינת הטל-יה בשנה קודמת (2011) הסתיימה בהצלחה חלקית. ב-2012 לא נמצא יתרון לחיפוי זה ואף לא לחיפויים אחרים בתנאים של גידול ללא השקייה [ראה בקישור זה]. הגידול באפר פחם הראה לכאורה יתרון, אולם בניסוי נוסף, גדול יותר, לא נמצא כל יתרון. הגידור הפרטני נמצא כשיטה טובה לגידול שתילים גדולים בתוך שטחי מרעה.

טל-יה, רסק עץ, יריעות, Groassis waterbox, brush-bkanket, השקיה, גובה, קוטר, צימוח, חיוניות, הישרדות, יער מנחמיה, איכסל, עין יזרעאל, יער מסד, אורן, חרוב, אלה, שיזף, ניתוחים סטטיסטיים, אפר פחם, גידור פרטני, ניר הר, קק"ל, KKL, http://nirforestecosoil.com

bottom of page