top of page

בחינה של חיפויי קרקע והתאמתם להקמת יער

בחורף 2012 הוקמה סדרה של חלקות נסיון לבחינת השאלה האם יש יתרון להקמת יער תוך שימוש בשיטות שונות של חיפוי קרקע. הקמת יער דורשת במקרים רבים התייחסות פרטנית לעצים הניטעים כדי להגיע לצימוח והשרדות מיטביים לצורך הקמת יער בר קיימא. שיטות חיפוי ידידותיות עשויות לתרום למטרה זו. יש מקום לבחון שיטות חדשות ובהשוואה לשיטות קיימות שכבר נכנסו לשימוש. החלקות הוקמו בתוך אתרי נטיעה ביערות מנחמיה, בן שמן וחרובית. נבחנו הטיפולים הבאים בתנאים של ללא תוספת השקיה: מתקן טל-יה גדול, מתקן טל-יה קטן, רסק של גזם עצי יער ויריעות Brush blanket. זאת בהשוואה לביקורת ללא חיפוי. כמו כן, נבדקה השפעתו של טיפול השקיה ביחס לביקורת. התוצאות:
1) לא ניתן לאשר את השערת המחקר. בהשוואה לביקורת לא נמצא יתרון לגידול באף טיפול של חיפוי. נראה שבמתקני הטל-יה אף התקבלו תוצאות נחותות לעומת הביקורת.
2) יתכן שלהשקיה ישנה תרומה עקבית לצימוח, חיוניות והישרדות אבל היא אינה מובהקת.
3) ניסויים קודמים הצביעו על יתרונות מסוימים של החיפויים שנבחנו כאן ויש להמשיך ולבחון את הנושא. יש להדגיש שטיפולי החיפוי היו ללא השקייה, ואף בטיפול ההשקיה, כמות ההשקיות היה מועט. יתכן ששילוב של חיפוי עם השקיה היה נותן יתרון. עבודת הגמר של אפי נעים וחבריו [קישור] הצביעה על יתרון בחיפוי עם רסק בשילוב עם השקיה. למצגת על הקמת הנסיון ונסיונות אחרים ראה [כאן]

טל-יה, רסק עץ, יריעות, brush-bkanket, השקיה, גובה, קוטר, צימוח, חיוניות, הישרדות, יער מנחמיה, יער בן שמן, יער חרובית, ניתוח סטטיסטי, אורן, חרוב, אלה, שיזף, ניר הר, קק"ל, KKL, http://nirforestecosoil.com

אלון התבור, צומת המוביל, גליל תחתון, העתקת עצים, יער פארק, צומת המוביל, חנתון, ביר מכסור, אבן גיר, טרה רוסה, קירטון, רנדזינה, נארי, בני שיח, שיחים, השתלבות נופית, שורשים, עלייה נימית

Quercus ithaburensis, Tabor oak, woodland, transplanting, Hamovil junction, Hanaton, limestone, chalk, Terra Rosa, rendzina, irrigation, survival, Nari hardpan, bedrock, capilary water, root system

bottom of page