top of page

העתקת אלונים באלון הגליל מרץ 2023

33 עצים, מרביתם אלון התבור הועתקו מאתר "היישוב הישן" באלון הגליל כחלק מתוכנית של בניית שכונה חדשה במקום. עצי האלון הם חלק מיער הפארק של אלון התבור ב"גבעות אלונים", שאלון הגליל נמצאת בצפונו. האלונים באלון הגליל גדלים בבית גידול הכולל קרקע רדודה וכיסי קרקע על סלע קירטון (גיר רך) נקבובי המתואר בהמשך. נקבובי הקירטון משמשים כמאגר מים המתחדש עם גשמי החורף. במהלך הקיץ, המים מהסלע נעים באיטיות לכיס הקרקע ולשורשים, וכך מתאפשר קיום היער והעצים במהלך השנה, ואף בשנות בצורת. עוד על בית הגידול ראו בקישור: https://www.nirforestecosoil.com/rock-soil-veg2015

ועל משק המים של העצים בבית הגידול: https://www.nirforestecosoil.com/oak-water-dynamic2016
אזור אלון הגליל מהווה מעבר בין הקירטון שבמערב לאבן הגיר שבמזרח ובצפון, וקיימים כאן מעברים בין שני סוגי הסלע (ראו במפה ממול) העצים (כתמים ירוקים במפה) גדלים על הקירטון (במפה בוורוד) ואילו על אבן הגיר (במפה משובץ) קיימות קרחות יער. אזור היישוב הישן הוא על גבול קרחת יער ולכן מספר עצי האלון בו לא היה רב.

ההעתקה נעשתה בעיקר על פי הניסיון שרכשנו בהעתקת כאלף אלונים כשנבנה מחלף המוביל המתוארת בקישור :https://www.nirforestecosoil.com/oaks, ובעזרת מפרטים נוספים.

עצים שהועתקו אז ב-2006 נראים כיום סמוך למחלפון יפתחאל החדש בכניסה לאלון הגליל, ונראים גם על הגבעה בדרך לחנתון. שלבי העבודה היו: גיזום, חפירת תיחום, חציבה לעקירה, חביקת רצועה, הנפה, עטיפת גוש השורשים, הובלה, ריסוס השורשים נגד פטריות, חפירת בורות והצפה, נטיעה תוך הזרמת מים וכיסוי. בהמשך, הנחת מערכת טפטוף, סיוד הגזע, ומשחת גיזום על פזעי גיזום וקילוף גדולים

ההעתקה נמשכה מספר ימים בתחילת מרץ 2023. במהלך אפריל, כל העצים מלבלבים ברמות שונות. הטיפול בעצים עבר לאחריות גנן היישוב ונדרש עוד גימור והמשך טיפול ומעקב בשנה זו ובשנים הבאות, כדי לקדם את קליטת העצים.

אלון הגליל, אלון התבור, העתקת עצים, גיזום, שורשים, קירטון, כיס קרקע, לבלוב, השקיה, גינון, חופרי נטופה, ניר הר

bottom of page