top of page

צריכת מים וקליטה באלונים מועתקים 2023

מדידה של צריכת המים נעשתה באלונים שהועתקו ב-2006 ממחלף המוביל למדרון ביר אל מכסור-חנתון. המדידה נעשתה במיכלים בשנים הראשונה עד השלישית אחרי ההעתקה והותאמה לעצים שהועתקו בשטח תוך משוב עם תגובת העצים. ומדידות טנסיומטרים שהוצבו בשטח. הערכות נוספות נעשו לאחר העתקה נוספת שנעשתה יחד עם נטיעת שתילים גדולים ביער נחל תות. שם הייתה עצירת צימוח שם ב-2014 שהובילה לחשיבה מחודשת.
את כמויות ההשקיה יש להתאים לבית הגידול. כשתשתית הסלע היא אבן גיר נדרשת השקיה רבה ותכופה יותר. בתקופה הראשונה אחרי הנטיעה נדרשת השקיה בכל יום, אותה ניתן לרווח החל מהחודש השני בהתאם לתגובת העצים וקריאות טנסיומטרים. ההשקיות בחנתון היו בתחילה אחת לשבועיים. מדידות הטנסיומטרים הראו שיש לצמצם את המרווחים. בנחל תות ניתנו כמויות מים קטנות מהנדרש, בעיקר בבית הגידול הקשה יחסית. בסיכום נראה שבשנה הראשונה, לאחר חודש הקליטה הראשונית, יש להשקות עד עד כ-20 ל' לעץ מועתק ליום. על פי אותן מדידות בשנה השניה ובהתאם למדידות טנסיומטרים באותה שנה, יש להשקות במאי בכמות של 40-30 ל' ליום לעץ ולהגיע באוגוסט ל-50-40 ל' לעץ ליום. נראה שבשנה השלישית רצוי להגיע להשקיה של 60 ל' לעץ ליום באוגוסט. לשתילים הגדולים בשנת הגידול השלישית יש לתת השקיות אחת לשבוע על פי חישוב של 15 ליטר ליום (75 ל' לעץ להשקיה שבועית), עם דשן חנקני לפי 85 ג' N צרוף לעץ לעונה.
מהלך ההעתקה בחנתון כולל ההשקיה של השנה הראשונה, מתואר כאן [
קישור למאמר]. המשך המעקב בשנים השניה והשלישית מתואר כאן [קישור לעבודת בנישו]. משק המים של העצים הבוגרים בטבע מתואר כאן [מאמר 2016]

אלון תבור, אתר חגית, העתקת אלונים, השקיה, טנסיומטרים, מחלף המוביל, נחל תות, ניר הר, צמיחת ענפים, קק"ל, שורשים

bottom of page