top of page

 בתי גידול והתייבשות אלונים - מצגת

התייבשות של עצי אלון מתרחשת ביער ובחורש בתהליך טבעי, וכתוצאה מהפרת התנאים הטבעיים ביישובים שנבנו בתוך היער. יער אלון התבור גדל בכיסי קרקע ועיקר אספקת המים שלו היא מסלע הקירטון [ראה קישורים: ע.דוקטור, מאמר אקולוגיה וסביבה 2015, מאמר אקולוגיה וסביבה 2016]. חורש א.מצוי מנצל את מימד העומק וכך מתאפשר קיום של חורש צפוף. התייבשות של א. התבור חלה לאחר רצף שנות בצורת בבתי גידול גבוליים, ובחורש עם מלווים שבו הוא נמצא בתחרות. תופעה אחרת מתרחשת בתוך יישובים לאחר עבודות תשתית ובנייה הגורמים לחיתוך שורשים, כיסוי הגזע בקרקע והפרות נוספות הגורמות לרקבונות, התנוונות ועד תמותה. לסקירה ודוגמאות נוספות ראה התייבשות אלונים - סקירה

אלון התבור, אלון הגליל, נווה יער, בית לחם הגלילית, נחל משושים, בית ספר שדה, בית קשת, גבעת חציר, יער פארק, התייבשות עצים, עקת מים, גנודרמה, נוברי גזע, בצורת, בתי גידול, קירטון, חתכי גזע, קק"ל, ניר הר

bottom of page