top of page

התייבשות עצי אלון התבור - סקירה

סקירה והסבר של התייבשויות ותמותה של אלונים. מוצגות דוגמאות במקומות שונים בליווי תמונות. תוארו התופעות הבאות:
1. התייבשות מהירה ותמותה במקומות בנויים.
2. עצים מטופלים במקומות בנויים.
3. תופעות נוספות במקומות בנויים.
4. התייבשות הדרגתית בשטחים פתוחים. לדוגמאות נוספות ראה בקישורים:
(בת שלמה) (אלוני אבא)
וראה מצגת

אלון התבור, אלון הגליל, נווה יער, בית לחם הגלילית, נחל משושים, בית ספר שדה, בית קשת, גבעת חציר, יער פארק, התייבשות עצים, עקת מים, גנודרמה, נוברי גזע, בצורת, בתי גידול, קירטון, חתכי גזע, קק"ל, ניר הר

bottom of page